กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                  ที่มาและความสำคัญ ชาติ คือสิ่งที่แสดงถึงที่มาที่ไปและความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ชาติไทยเป็นสิ่งที่เราต้องรัก และหวงแหน ศาสนา คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ทั้งสามสิ่งนี้ล้วนแต่ทำให้คนไทยรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นในการทำความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ


                   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป โดยจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา มีกิจกรรมขับเคลื่อนได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  2. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรักและภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ให้กับนักเรียน 

  3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ถูกต้องกับกาลเทศะ   เป้าหมาย

  1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

 นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้าง  จำนวน 150 คน ได้ร่วมกิจกรรม


   2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 นัก เรียนโรงเรียนบ้านดอนช้างทุกคน  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ถูกต้องกับกาลเทศะ

   

  ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา


  วิธีดำเนินการ

   1.จัดทำโครงการเสนอ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

   2. ออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

   3. กำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม

   4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม

   5. ดำเนินกิจกรรมตามที่แผนงานที่วางไว้

   6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา สรุปผล ประเด็นปัญหาและ แนวทางแก้ไข

   7. จัดทำรายงานกิจกรรม


   กิจกรรมย่อยที่นำมาขับเคลื่อน

  1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  

  2. กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 ความสำเร็จที่เกิดจากการทำกิจกรรม


     1. นักเรียนเห็นความสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

     2. นักเรียนมีอุปนิสัย ความรักและภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

     3. นักเรียนแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ถูกต้องกับกาลเทศะ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ