กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเรียนรู้หาสินออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  ธนาคารออมสินมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมในรูปแบบของธนาคารโรงเรียนห้วยยอด โดยมีธนาคารออมสินและครูเป็นที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดความรับผิดชอบและรู้จักออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออมเงินร้อยละ 100 จัดสัปดาห์ออมเงินตามเหตุการณ์ เช่น สัปดาห์ออมทรัพย์เพื่อแม่ ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการประหยัดและออม ธุรกิจการเงิน การธนาคาร รู้และเข้าถึงแหล่งทุน (ธนาคาร) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการจัดกิจกรรมจำลองรูปแบบธนาคาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ