กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานสุขภาพดีไม่มีขาย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


ฐานสุขภาพดีไม่มีขาย การ ออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนจึงใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ ด้วยการออกกำลังกาย สร้างจิตสำนึกให้เกิดกับนักเรียนในเรื่องให้มีนิสัยในการออกกำลังกาย โดยโรงเรียนจัดให้มีสนาม อุปกรณ์ การกีฬา ได้แก่ ตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กรีฑา เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ