กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนธนาคารและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

                      เพื่อส่งเสริมการมีวินัยในการใช้จ่ายและการออมของนัก เรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ "โรงเรียนธนาคารและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง" เป็นโครงการเด่น
วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการวางแผนการใช้จ่ายและการออม
2. ส่งเสริมการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการวางแผนการใช้จ่ายและการออม
2. ส่งเสริมการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศึกษาสภาพปัญหาและจุดพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับวิถีดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชุมครู นักเรียน กำหนดโครงการเพื่อการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ปรับกระบวนการและวิธีการสอนของครูโดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย เรื่องการจดบันทึกโดยกำหนดให้บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย บันทึกสมุดรายวันทั่วไป และอธิบายรายวิชา ชี้แจง โน้มน้าว เชิญชวน การประหยัดและออม การจัดสำนักงาน การทำบัญชี และการลงมือปฏิบัติจริง
5. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนที่สนใจมีจิตอาสา ทำงานโรงเรียนธนาคาร
6. ประสานงานกับธนาคารรับฝากเงินที่มีผลจากการบันทึกรายรับ - รายจ่ายและจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เรื่องการเงินการธนาคารแก่นักเรียน
7. แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม “โรงเรียนธนาคาร”
8. ประชาสัมพันธ์การออมนำเงินฝากโรงเรียนธนาคารแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทั่วไป
9. ติดตามรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตลอดปี โรงเรียนธนาคารเปิดบริการทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 06.00 - 07.00 น.


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

            ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม การทำงานเป็นกลุ่ม การมีคุณภาพความรับผิดชอบในการทำงาน การบูรณาการ การเรียนการสอนนักเรียนมีนิสัยรักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักใช้ความรู้มาปฏิบัติจริงผู้ปกครองมีความชื่นชมและพอใจที่นักเรียนมี นิสัยรักการออม รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง


เงื่อนไขความสำเร็จ
         
ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวอย่างที่ดีของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ ภาพความสำเร็จ

   
กิจกรรมเด่นอื่นๆ
1. การพัฒนาหลักสูตร จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จัดสวนและบริเวณ “น่าบ้าน น่ามอง”


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ