กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานหมูหลุม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เป้าหมายของฐานหมูหลุม

 1. การนำปุ๋ยคอกจากการเลี้ยงหมูหลุมไปสนับสนุนฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ
 2. ให้หมูหลุมเป็นตัวเก็บเศษอาหารจากนักเรียนและอาหารจากฐานการเลี้ยงไก่ไข่
 3. เป็นแนวทางเกษตรธรรมชาติโดยเน้นการใช้จุลินทรีย์


วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเลี้ยงหมูหลุมได้ถูกต้อง
 2. ปุ๋ยคอกจากการเลี้ยงหมูหลุมสามารถนำไปสนับสนุนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
 3. สร้างคุณลักษณะที่ดีในการทำงานให้กับผู้เรียน


ผลที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน

 1. ผู้เรียนเกิดทักษะมีความรู้ วิธีการ ขั้นตอนในการเลี้ยงหมูหลุม
 2. ผู้เรียนสามารถนำปุ๋ยชีวภาพไปปลูกผักปลอดสารพิษ
 3. ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีการการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้เรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม มลพิษทางกลิ่น ไม่รบกวนผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน


วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข


1.1 3 ห่วง

 • ความพอประมาณ

- การสร้างโรงเรือนโดยไม่ใช้พื้นคอนกรีตมาก ใช้แกลบมาใช้ ทำให้ประหยัดงบประมาณ

- การใช้และการให้อาหารโดยช่วงเล็กใช้อาหารสำเร็จรูป โตขึ้นใช้ผักและเศษอาหารเลี้ยง

- การใช้น้ำพอประมาณ ไม่ต้องล้างโรงเรือน

 • ความมีเหตุผล

- อาหารที่เลี้ยงหมูหลุมนำมาจากเศษผัก เศษอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารไก่ไข่ที่เหลือ

- มูลหมูหลุมจะกลายเป็นปุ๋ยหมักนำไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษได้

- นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น แกลบ ไม้ อื่น ๆ

 • ภูมิคุ้มกัน

- การใช้แกลบและสาร EM ใช้ในการลดกลิ่นเหม็นรบกวน

- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

­

1.2 2 เงื่อนไข

 • ความรู้

- มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงหมูหลุม

- มีความรู้เรื่องอาหารที่จะใช้เลี้ยงหมูหลุม

- สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 • คุณธรรม

- การทำงานร่วมกัน

- ความสามัคคี

- ความซื่อสัตย์

- ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- ขยัน อดทน ประหยัด

­

1.3 4 มิติ

1. เศรษฐกิจ/วัตถุ

- เป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียน เกษตรกรรายย่อยที่ต้องการหารายได้เสริม

- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพึ่งพาตนเองได้

- เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

- ลดต้นทุนในการเลี้ยงหมู

- ได้ปุ๋ยชีวภาพไปใช้กับพืชผัก

2. สังคม

- สำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

3. สิ่งแวดล้อม

- ลดมลภาวะทางกลิ่นต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งกลิ่นรบกวน

- นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น แกลบ

4. วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี

- หมูสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด คนนิยมบริโภค ซื้อหาได้ง่าย

- เนื้อหมูให้สารอาหารประเภทโปรตีน

- เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ