กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอภูสิงห์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอภูสิงห์ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีการประชาสัมพันธ์และโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเกาตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอำเภอภูสิงห์  มีกลุ่มเยาวชน ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่มีใจ มีโจทย์/เรื่อง ที่ต้องการในการดำเนินการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีร่วมกัน และได้มีการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการส่งมายังทีมพี่เลี้ยงโครงการโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ แต่เนื่องจากร่างข้อเสนอโครงการที่ส่งมายังขาดความชัดเจนในรายละเอียดที่เยาวชนจะต้องทำร่วมกัน จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมร่วมกันให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเยาวชน 

2.เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทุนเดิมของชุมชนตนเอง

3.เพื่อให้เยาวชนมีทักษะสามารถออกแบบโครงการและเขียนโครงการพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกันได้

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยง ต.ตะเตียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 1 กลุ่ม 10  คน

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านขยอง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลา 1 วัน ( 2 สิงหาคม 2557 )

กรอบเนื้อหา

1.ทบทวนโครงการ (เดิม)

2.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

3.พัฒนาข้อเสนอโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ