กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอโนนคูณ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

เวทีพัฒนาข้อเสนอเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอโนนคูณ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีการประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดรศรีสะเกา เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ วัดโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเยาวชน ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่มีใจ มีโจทย์/เรื่อง ที่ต้องการในการดำเนินการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีร่วมกัน และได้มีการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการส่งมายังทีมพี่เลี้ยงโครงการโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ แต่เนื่องจากร่างข้อเสนอโครงการที่ส่งมายังขาดความชัดเจนในรายละเอียดที่เยาวชนจะต้องทำร่วมกัน จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมร่วมกันให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเยาวชน ทั้ง 4 กลุ่ม ในอำเภอโนนคูณ 

2.เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทุนเดิมของชุมชนตนเอง

3.เพื่อให้เยาวชนมีทักษะสามารถออกแบบโครงการและเขียนโครงการพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกันได้

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 4 กลุ่ม 24 คน

                          1. กลุ่มเยาวชน โนนคูณจูเนียร์

                          2. กลุ่มเยาวชน ชมรมหิงห้อย

                          3. กลุ่มเยาวชน Ordinary girl group

                          4.กลุ่มเยาวชน Teen age power

สถานที่ ณ วัดโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลา 1 วัน   ( 26 กรกฎาคม 2557 )

กรอบเนื้อหา

1.ทบทวนโครงการ (เดิม)

2.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

3.พัฒนาข้อเสนอโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

พัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน อ.โนนคูณ

ณ วัดโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 09.00 น. – 16.00 น.

­

สรุปกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการ พื้นที่อำเภอโนนคูณ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ