กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาข้อเสนอโครางการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอขุนหาญ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษพื้นที่อำเภอขุนหาญ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีการประชาสัมพันธ์และโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอำเภอภูสิงห์ มีกลุ่มเยาวชน ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่มีใจ มีโจทย์/เรื่อง ที่ต้องการในการดำเนินการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีร่วมกัน และได้มีการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการส่งมายังทีมพี่เลี้ยงโครงการโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ แต่เนื่องจากร่างข้อเสนอโครงการที่ส่งมายังขาดความชัดเจนในรายละเอียดที่เยาวชนจะต้องทำร่วมกัน จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมร่วมกันให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการเยาวชน

2.เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทุนเดิมของชุมชนตนเอง

3.เพื่อให้เยาวชนมีทักษะสามารถออกแบบโครงการและเขียนโครงการพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกันได้

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3 กลุ่ม 17 คน

                         1.กลุ่มเยาวชน กลุ่มรากแก้ว

                         2.กลุ่นเยาวชนบ้านซำ (กอนกวยท่รวยอิก)

                         3.กลุ่มเยาวชนบ้านแต้ (ดักแด้แตกใหม่)

สถานที่ ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลา 1 วัน ( 9 สิงหาคม 2557 )

กรอบเนื้อหา

1.ทบทวนโครงการ (เดิม)

2.พัฒนาข้อเสนอโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ