กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมพลังเยาวชน “พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด” เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • พื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศรีสะเกษได้นำเสนอผลรูปธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการทำโครงการเพื่อชุมชนสู่สาธารณะ
  • เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศรีสะเกษมีความภาคภูมิใจเห็นความสำคัญในพลังและคุณค่าตนเองจากการทำโครงการเพื่อชุมชนที่มีพลังต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษ
  • เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดในพื้นที่ศรีสะเกษเรียนรู้ เข้าใจ เห็นพลังและคุณค่าของเยาวชนในการเรียนรู้การทำโครงการเพื่อชุมชนและร่วมสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีพลังต่อการพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่นศรีสะเกษ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศรีสะเกษมีพื้นที่ในการเรียนรู้นำเสนอผลงานรูปธรรมการทำโครงการเพื่อชุมชนตนเองที่เกิดจากสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองเผยแพร่สู่สังคมและสาธารณะ
  • กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ศรีสะเกษมีความภาคภูมิใจเห็นความสำคัญในพลังและคุณค่าตนเองจากการทำโครงการเพื่อชุมชนที่มีพลังต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษ
  • ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดในพื้นที่ศรีสะเกษเรียนรู้ เข้าใจ เปิดมุมมอง เห็นพลังและคุณค่าของเยาวชนในการเรียนรู้ ผ่านการคิดเอง ทำโครงการเพื่อชุมชนด้วยตนเอง
  • ได้แนวร่วมพลังพลเมืองผู้ใหญ่ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดในพื้นที่ศรีสะเกษ เห็นความสำคัญการพัฒนาพลเมืองเด็กเยาวชนว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นการสร้างคนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษที่เข้มแข็งและน่าอยู่ร่วมกันและร่วมสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีพลังต่อการพัฒนาชุมชน สังคมท้องศรีสะเกษในปีที่ 3 ร่วมกัน
นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ