กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซค์(Website)ของมูลนิธิสยามกัมมาจล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อบรมการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซค์(Website)ของมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อกลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลลง Website

2.เพื่อกลุ่มเยาวชนสามารถนำข้อมูลฐานบุคคล ข้อมูลกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการลง Website (Website)ของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ด้วยตนเอง

3.เพื่อกลุ่มเยาวชนมีความตื่นตัวและสนุกกับWebsiteซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่กิจกรรมโครงการของตัวเองสู่สาธารณะ

­

 วิธีการ/ขั้นตอน 

1. ประสานเตรียมทีมวิทยากรจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

2.ประสานงานเตรียมการกลุ่มเยาวชน/พี่เลี้ยง/กรรมการโครงการเข้าร่วมอบรมโดยให้กลุ่มเยาวชนกับสิ่งที่เตรียมเข้าร่วมอบรม

-Notebookกลุ่มละ1เครื่อง

-ไฟล์Proposalโครงการ

•ฐานข้อมูลเยาวชน

-ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ facebook

-Facebook fanpage (ถ้ามี)

-ไฟล์ภาพถ่ายเยาวชน

•กิจกรรมขับเคลื่อน

-ชื่อกิจกรรม(ความเป็นมา)

-วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

-ความคาดหวังของกิจกรรม

-ทำงานร่วมกับใครบ้าง

-ผลที่ได้รับจากกิจกรรมคืออะไร

-ภาพถ่ายกิจกรรม

-คลิปหรือไฟล์วีดีโอกิจกรรม(ถ้ามี)

-Powerpoint(ถ้ามี)

-ลิงค์ weblog ที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (ถ้ามี)

3.ประชุมเตรียมกระบวนการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่/วิทยากรจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

4.ดำเนินการฝึกอบรมการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์(Website)โดย

- วิทยากรชี้แจงกำหนดการวัตถุประสงค์สร้างข้อตกลงร่วมในระหว่างการอบรมความสำคัญและหัวข้อในการนำข้อมูลลงWebsite

-การฝึกปฏิบัตินำข้อมูลโดยการนำข้อมูลProposalโครงการการลงฐานข้อมูลเยาวชนการลงกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ

5.สรุปการอบรมการนำข้อมูลลงWebsiteและมอบของรางวัลให้กับกลุ่มเยาวชน

­

กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มเยาวชน11โครงการโครงการละ3คนจำนวน33คน

2.ทีมวิทยากรจากมูลนิธิสยามกรรมมาจลจำนวน4คน

3.พี่เลี่ยงโครงการเยาวชนจำนวน11คน

4.เจ้าหน้าที่โครงการSYCSจำนวน4คน 

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลลงWebsite

2.กลุ่มเยาวชนสามารถนำข้อมูลฐานบุคคล ข้อมูลกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการลงWebsite (Website)ของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ด้วยตนเอง

3.กลุ่มเยาวชนมีความตื่นตัวและสนุกกับWebsiteซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่กิจกรรมโครงการของตัวเองสู่สาธารณะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ