กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงใน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 

2.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 4 กลุ่ม 40 คน

                         1. กลุ่มเยาวชน โนนคูณจูเนียร์

                         2. กลุ่มเยาวชน ชมรมหิงห้อย

                         3. กลุ่มเยาวชน  Ordinary girl group

                         4.กลุ่มเยาวชน Teen age power

สถานที่  ณ วัดโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลา   1 วัน  ( 7 มิถุนายน 2557 )

กรอบเนื้อหา

1.การทำความเข้าใจโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

         - žสถานการณ์มุมมองของผู้ใหญ่ต่อเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์

         - คุณลักษณะเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษที่พึงประสงค์

         - žกระบวนการขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

2.การพัฒนาโครงการ

         - žคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

         - žหลักการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

         -ž เยาวชนค้นหาโจทย์เพื่อการพัฒนาโครงการ

         -ž องค์ประกอบโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เวทีประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการเยาวชน ครั้งที่ 1

ณ วัดโนนคูณ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 09.00 น. - 16.00 น.
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ