กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนและพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษร่วมกัน

2.เพื่อให้เยาวชนและพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการของเยาวชนในพื้นที่ได้

3.เพื่อให้เยาวชนและพี่เลี้ยงสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการของเยาวชนในพื้นที่ได้

­

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชน อ.ขุนหาญ  อ.ขุขันธ์ อ.ปรางค์กู่ อ.ภูสิงห์   จ.ศรีสะเกษ            จำนวน 8 กลุ่ม 52คน

สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลา 1 วัน ( 6 กรกฎาคม 2557 )

กรอบเนื้อหา

1.การทำความเข้าใจโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

- žสถานการณ์มุมมองของผู้ใหญ่ต่อเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์

- คุณลักษณะเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษที่พึงประสงค์

- žกระบวนการขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

2.การพัฒนาโครงการ

- žคุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

- žหลักการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

-ž เยาวชนค้นหาโจทย์เพื่อการพัฒนาโครงการ

-ž องค์ประกอบโครงการ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ