กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีฝึกอบรมทักษะชีวิตและแรงบันดาลใจ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีฝึกอบรมทักษะชีวิตและแรงบันดาลใจ


วันที่29–30พฤศจิกายน2557


ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมบนความแตกต่างในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

2.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีแรงบันดาลใจเป็นพลเมืองดีทำงานเพื่อชุมชนและสังคม

3.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินโครงการร่วมกันและวางแผนการดำเนินโครงการระยะที่2ร่วมกัน

­

กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มเยาวชน11กลุ่ม/โครงการจำนวน71คน

2.พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการกลุ่มเยาวชน11กลุ่ม/โครงการจำนวน12คน

3.เจ้าหน้าที่โครงการฯศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 4 คน

4.เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจลธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน5คน

5.วิทยากรกระบวนการจำนวน3คน

­

เนื้อหา

1.ผลการดำเนินโครงการของกลุ่มเยาวชน

2.ทักษะการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมบนความแตกต่างในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

3.ความรู้การเป็นพลเมือง“แรงบันดาลใจ”

4.แผนการดำเนินงานระยะที่2

­

ขั้นตอน / วิธีการ

1.ประสานงานเตรียมการผู้เข้าร่วมอบรม

2.ประสานงานทีมวิทยากร

3.ประสานงานเตรียมสถานที่อบรม

4.ประชุมเตรียมกระบวนการฝึกอบรมร่วมกับทีมวิทยากร

5.ดำเนินการฝึกอบรมทักษะชีวิตและแรงบันดาลใจ

6.สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม

7.จัดทำรายงานเป็นเอกสาร

­

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมบนความแตกต่างในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

2.เกิดแรงบันดาลใจเป็นพลเมืองดีทำงานเพื่อชุมชนและสังคม

3.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแผนการดำเนินโครงการระยะที่2

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ