กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการและออกแบบการสื่อสาร
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

“เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการและออกแบบการสื่อสาร”

22 – 24 กรกฎาคม 2559

ณโรงแรมพรมพิมานอ.เมืองจ.ศรีสะเกษ


กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเยาวชน16โครงการจำนวน113คน
 2. เจ้าหน้าที่โครงการฯจำนวน5คน
 3. เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามจัมมาจลจำนวน4คน
 4. วิทยากรจำนวน1คน
 5. พี่เลี้ยงโครงการเยาวชน16พื้นที่จำนวน16คน
 6. น้องเยาวชนเครือข่ายพลเมืองศรีสะเกษจำนวน9คน

         รวม148คน


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กลุ่มแกนนำเยาวชนที่ดำเนินโครงการร่วมกันได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 2. เพื่อให้กลุ่มแกนนำเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญการออกแบบสื่อสารสู่สาธารณะและสามารถไปปรับใช้ในโครงการได้
 3. เพื่อให้พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนได้สรุปบทเรียนการเป็นโค้ช
 4. เพื่อออกแบบเวทีงานมหกรรมร่วมกันและเตรียมสื่อในการจัดงานมหกรรม


เนื้อหา

 1. วิเคราะห์ความเป็นจังหวัดศรีสะเกษเชื่อมโยงสู่โครงการเยาวชน
 2. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 3. ความสำคัญของการออกแบบการทำสื่อ
 4. ทักษะการออกแบบสื่อ Infographic
 5. พี่เลี้ยงสรุปบทเรียนการเป็นโค้ช
 6. สรุปผลที่เกิดขึ้นกับตนเองผ่านการดำเนินโครงการ
 7. ประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีศรีสะเกษ
 8. ออกแบบและแผนงานเตรียมงานมหกรรม


วิธีการ

1.ประสานสถานที่ในการจัดเวที

2.ประสานกลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยงเยาวชนทุกโครงการเข้าร่วมเวที

3.ประชุมออกแบบกระบวนการ เตรียมกระบวนการเนื้อหา ร่วมกับพี่เลี้ยงเยาวชน

4.ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการเวที

5.วิเคราะห์ความเป็นจังหวัดศรีสะเกษเชื่อมโยงสู่โครงการเยาวชน(ประกอบแผนที่จังหวัดศรีสะเกษ)แบ่งกลุ่มวิเคราะห์เป็นโซนและนำเสนอเล่าสู่กันฟัง                       

 • แบ่งกลุ่มโซนตามพื้นที่ 4 โซน 1)โซนโนนคูณ 2)โซนขุนหาญ 3)โซนปรางค์กู่ ขุขันธ์ 4)โซนห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย โพธิ์ศรีสุวรรณ                                           
 • วิเคราะห์ภาพรวมของโซน(ประกอบภาพพื้นที่โซน) 1)ทุนเดิม/ของดีของอำเภอ,โซน 2)สถานการณ์ปัญหาของอำเภอ,โซน 3)วิเคราะห์โครงการตนเองเชื่อมทุนเดิม/สถานการปัญหา(เราทำอะไรอยู่จุดไหน) 4)จุดร่วมหรือประเด็นรวมของอำเภอ,โซน โอกาสในการพัฒนา                                                                  

6.สรุปผลการดำเนินโครงการของแต่ละกลุ่มโครงการและนำเสนอเล่าสู่กันฟัง

 • ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 • ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
 • ผลที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีม
 • ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
 • ผลที่เกิดขึ้นกับความเป็นศรีสะเกษ
 • เลือกสื่อที่จะนำเสนอของแต่ละกลุ่ม (งานมหกรรม)

7.ความสำคัญการออกแบบสื่อสาร(การสื่อสารด้วย Infographic)โดยอ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

8.ทักษะการออกแบบสื่อInfographicโดยอ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

9.พี่เลี้ยงสรุปบทเรียนการเป็นCoach

 • วิธีการเป็นCoach
 • ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง
 • ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
 • ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
 • ผลที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
 • ปัญหาข้อจำกัด
 • ข้อเสนอต่อการพัฒนา

10.สรุปผลที่เกิดขึ้นกับตนเองผ่านการดำเนินโครงการ(ทุกคนเขียนใส่กระดาษA4)เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยโดยแบ่งกลุ่มย่อยคละกลุ่มโครงการ

 • ก่อนทำโครงการตนเองเป็นอย่างไร
 • ระหว่างทำโครงการได้เรียนรู้อะไร
 • หลังทำโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • การทำโครงการมีความหมายต่อตนเองครอบครัวเพื่อนกลุ่มเป้าหมายชุมชนความเป็นศรีสะเกษอย่างไร

11.ประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีศรีสะเกษให้คะแนนตนเองตามคุณลักษณะฯ คะแนนเต็ม10และประเมินคะแนนภาพรวมของแต่ละกลุ่ม(โดยใช้เครื่องมือใยแมงมุม)พร้อมกับนำเสนอเล่าสู่กันฟัง

 • สำนึกความเป็นพลเมือง
 • เป็นแกนนำพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
 • สำนึกรักท้องถิ่น
 • รู้จักตนเอง
 • คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน
 • รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
 • มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • มีทักษะการจัดการโครงการ
 • รู้เท่าทันสื่อ

12.ออกแบบและแผนงานเตรียมงานมหกรรม(นำเสนอเล่าสู่กันฟัง)

 • เล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานมหกรรมร่วมกำหนดตั้งชื่องานมหกรรม/กำหนดวันงาน/สถานที่จัดงาน
 • ออกแบบงานมหกรรมการเรียนรู้ปี2 1)จุดเด่น/คุณค่า โครงการของเราคืออะไร 2)งานมหกรรมการเรียนรู้อยากให้ใครเข้าร่วมบ้าง / จะได้เรียนรู้อะไร 3)เรื่อง/เนื้อหา/สื่อ/วิธีการที่จะนำเสนอสร้างการเรียนรู้ในงานมหกรรม 4)มีแผนงานที่จะเตรียมการร่วมกันอย่างไร

13.สรุปการเรียนรู้เวทีเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการและออกแบบการสื่อสารแจกกระดาษคนละ1แผ่นเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวทีฯแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยคละกลุ่มโครงการ


ผลที่ความว่าจะได้รับ

 1. กลุ่มแกนนำเยาวชนได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการร่วมกันและการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองผ่านการทำโครงการ
 2. กลุ่มแกนนำเยาวชนเห็นความสำคัญการออกแบบสื่อสารสู่สาธารณะและสามารถออกแบบการสื่อสารได้
 3. พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนได้ทบทวนและสรุปบทเรียนการเป็นโค้ชร่วมกัน
 4. รูปแบบการจัดงานมหกรรมการเรียนรู้และแผนงานเตรียมงานมหกรรมการเรียนรู้
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ