กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
UpdateLog
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

*บันทึกข้อมูลการอัพเดทต่างๆของตัว export ตามแต่ละ version*


V0.00 - Starting Project "Monmon Dash"

V0.001 - Adding "MainMenu" , "Gameplay" and "Gameover" scene

V0.002 - Adding "High Score"

V0.003 - Random Obstruct lane

V0.004 - Added Character Redhood

V0.005 - CardBonus after end game[fake]

-------------------------------------------

V0.006

-Real Item value

-Add money value

-------------------------------------------

-------------------------------------------

V0.007

-Shake camera when stumble

-Added catcher

-------------------------------------------

-------------------------------------------

V0.008

-Catcher can catch you Yeah!!!!

-Some bug fixed
-------------------------------------------
V0.009
-Double Tap [Active Skill]
------------------------------------------
V0.010
-Money Random Lane
-Jump to Slide(In Air ---> Swipe Down)
------------------------------------------
V0.011
-Character Animation
------------------------------------------
V0.012

-New UI
-Some Bug Fixed
------------------------------------------
-----------------------------------------
V0.013
- 40% UI

-Show Value [Money,Score]

-Environment
-----------------------------------------
V0.014
-Improve Prformance
V0.015
-Improve Prformance

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

UpdateLog

Version - What's Change?

V0.00 - Starting Project "Monmon Dash"

V0.001 - Adding "MainMenu" , "Gameplay" and "Gameover" scene

V0.002 - Adding "High Score"

V0.003 - Random Obstruct lane

V0.004 - Added Character Redhood

V0.005 - CardBonus after end game[fake]

-------------------------------------------

V0.006

-Real Item value

-Add money value

-------------------------------------------

-------------------------------------------

V0.007

-Shake camera when stumble

-Added catcher

-------------------------------------------

-------------------------------------------

V0.008

-Catcher can catch you Yeah!!!!

-Some bug fixed
-------------------------------------------
V0.009
-Double Tap [Active Skill]
------------------------------------------
V0.010
-Money Random Lane
-Jump to Slide(In Air ---> Swipe Down)
------------------------------------------
V0.011
-Character Animation
------------------------------------------
V0.012
-New UI
-Some Bug Fixed
------------------------------------------
-----------------------------------------
V0.013
- 40% UI

-Show Value [Money,Score]

-Environment 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ