โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้และปฏิบัติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายชาวกูย

2.เพื่อบันทึกข้อมูลไว้เรียนรู้

3.เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาวกูยให้คงอยู่

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ความคาดหวัง

1. เยาวชนรู้ขั้นตอน และวิธีการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูยและถ่ายทอดเป็นเอกสารได้

2.เยาวชนรักในการทอผ้าไหมและสามารถสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไปได้อีก

กลุ่มเป้าหมาย

- เยาวชน 25 คน

- พี่เลี้ยง 1 คน

- ที่ปรึกษา 4 คน

- ผู้สนใจ 5 คน

ผลที่ได้รับ

1.เยาวชนรู้ขั้นตอนและสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทอได้

2.ผู้รู้และเยาวชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ