โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
#UNC5 “UNC The Exhibition 2018” นิทรรศการผลงานนักศึกษา ครั้งที่ 4 (UNC : ปีที่ 5)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การแสดงนิทรรศการ ครั้งที่ 4

“UNC The Exhibition 2018”

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 2561 (ปี 5) 

ดำเนินงานโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม 

(University Network for Change : UNC) 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 26-28 ตุลาคม 2561

ณ บริเวณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier)


­

 ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิชาที่สอนด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค จำนวน 12 มหาวิทยาลัย 14 คณะ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีสำนึกความเป็นพลเมือง ใช้ศักยภาพของตนเองในการร่วมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมไทย จึงร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย องค์กรภาคีภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

โดยในแต่ละปี โครงการจะคัดเลือก “โจทย์สังคม” ให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ และเลือกประเด็นที่สนใจ นำไปพัฒนาออกแบบสื่อ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว ซึ่งในปี 2561 (UNC ปีที่ 5) นี้ โครงการได้คัดเลือกโจทย์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ปัญหาการนใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. ปัญหาเรื่องของอาหารวันนี้ 3.ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม / กำจัดขยะ 4.ปัญหาเรื่องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ศิลปะรับใช้ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน

เนื่องจาก นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ต่อสาธารณะเพื่อสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป 

รายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะที่เข้าร่วมโครงการ

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)
 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป์)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9. มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนโดย 

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 2. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 3. สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย 
 4. องค์กรภาคี
 5. ภาคประชาสังคม 
 6. มูลนิธิสยามกัมมาจล 
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ