เทศกาลประกวดผลงานเยาวชนเพื่อสังคม Thailand Animator Festival # 3
นงนาท สนธิสุวรรณ

­เทศกาลประกวดผลงานเยาวชนเพื่อสังคม Thailand Animator Festival # 3 ด้วยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย โครงการ TAF และองค์กรภาคีร่วมแอนิเมชั่น เครือข่ายสื่อมวลชน บริษัท Beboyd CG บริษัท Riff Animation จำกัด ได้ร่วมกันเปิดพื้นที่แสดงสุดยอดผลงาน Social Animation ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่โรงภาพยนต์ Scala @ Siam Square ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เปิดงาน และร่วมมอบโล่ห์รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

­

วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่ดี ในการปลุกจิตสำนึกพลเมืองสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ในการกล่าวเปิดงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า ทุกองค์กรในภาคีร่วม มุ่งเน้นการสนับสนุนตั้งแต่แรก เริ่ม เพื่อต้องการเห็น นักแอนิเมชั่นรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดี มีใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม อีกทั้งเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายนักแอนิเมชั่นเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นผลสำเร็จของโครงการที่สำคัญตามที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดี

การจัดงานครั้งที่ 3 นี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดประมาณ 150 ชิ้น โดยไม่ถูกจำกัดหัวเรื่อง และไม่มีเงินรางวัล ส่วนใหญ่เป็นงานศิลป์นิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว คุณภาพผลงานทางด้านเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ที่ได้มีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และรางวัลพิเศษ 12 ชิ้น เป็นผลงานที่นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับสังคมในหลากหลายมิติแล้ว ยังเป็นสื่อที่คนดูเข้าถึงง่าย สนุกเพลิดเพลินตามคุณสมบัติของสื่อในรูปแบบแอนิเมชั่น การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่างทักษะทางด้านเทคนิค ความตั้งใจการนำเสนอเนื้อหาทางด้านสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งของวงการแอนิเมชั่นในประเทศไทย

­

สำหรับผลงานแอนิเมชั่นอิสระ + เพื่อสังคม 12 ผลงาน ที่ได้รับโล่ห์รางวัลยอดเยี่ยม คือ

1. จุดหมาย (Congratulation) ของนายปฐมพงศ์ ฐิติธัญ คณะเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

2. Save Me (เซฟหมี) ของนายณัฐวัชร์ ปกสุข คณะดิจิมีเดีย ม.ศรีปทุม

3. Lamp ของ น.ส. นฤภร วินิยกุล คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

4. The Twisted ของ น.ส.ชนานันท์ พิกุลนาควงศ์ จากบริษัท True Click Life

5. Prince Johnny ของนายภัทรดล กิจเจริญ คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

6. Circle ของนายธาวิต เวชกิจ + นายจิระกุล ราษฎร์พิทักษ์ + นายวิริศา สินธุธาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ได้รับรางวัลพิเศษ Best Visual จากบริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด)

7. สาธุ -โกรธา
ของนายอัฐวุฒิ วิถีธรรม จากคณะนิเทศศาสตร์ ม. อัสสัมชัน

8. To the moon
ของ น.ส.ชญานิศว์ หาญสวัสดิ์ จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ

9. Fragile
ของ น.ส.เจนเนตร พรหมสุทธ คณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล (ได้รับรางวัลพิเศษ Best Social Content จากมูลนิธิสยามกัมมาจล)

10. Spirit of Ship ของนายธนสรณ์ บุญลือ + น.ส.ดวงฤทัย โสตภิเสาวภาคย์ + น.ส.ธัญญา เถียรธันวรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

­

11. ตั๋วรถไฟครึ่งราคา (The Honest Ticket) ของนายพรเทพ เหลืองอ่อน จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลพิเศษActive Citizen จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ สสส.

12. ARTIFICER ของนายศิลา สุวรรณสะอาด + นายยศพล จันทร์ศรี + นายวิรชา นนทการกิจ จาก บริษัท Vuja De Animation ได้รับรางวัลพิเศษจากบริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด

­


หากสนใจรายละเอียด โปรดสืบค้นที่ : Thailand Animator Festival (TAF)