ไปเยี่ยมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของภาคกลางและตะวันออก
นงนาท สนธิสุวรรณ

­

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ครั้งที่ ๑ ของภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กทม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริม เผยแพร่การดำเนินงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสถานศึกษาพอเพียง ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รวมทั้งจัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ ๖ แห่ง และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ รวม ๒,๑๐๑ แห่ง พร้อมกันนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๕ ด้าน คือ การบริหารสถานศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคคลากรของสถานศึกษา และผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ๑๗ องค์ประกอบ และ ๖๒ ตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่มเพาะอุปนิสัยเด็ก ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงเรียนเป็นรายภาค เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้บริหาร และครูเข้าใจการทำงานของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารความสำเร็จ และวิธีการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งจัดทำเอกสารถอดบทเรียนผู้บริหารและครูที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้ประสานงาน/มหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑ เล่ม ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๘ จะได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดตลาดนัดความรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง โปรดคลิ๊กที่ : http://www.sufficiencyeconomy.org/sufficiency-school.html

­