แผนการจัดการเรียนรู้ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ออไท บัวทอง
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดของแผนงาน


การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ควรใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่าง
เหมาะสม โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นแปลกใหม่ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


จุดประสงค์ของแผนงาน


- นำความรู้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์
- เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและประหยัด
- ออกแบบและประดิษฐ์ของใช้ อย่างมีความคิดสร้ างสรรค์
- เห็นประโยชน์คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ต่อการประดิษฐ์เป็นของใช้
- วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์