เครื่องมือชวนคิด.. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

              วานนี้...ผมได้ให้ "เครื่องมือชวนคิด" กับน้องๆ เครือข่ายพลเมืองเยาวชน 11 กลุ่ม ที่ตั้งใจทำโครงการเพื่อพัฒนาเมืองสงขลา... บ้านเกิด ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย สงขลาฟอรั่ม - มูลนิธิสยามกัมมาจล

               เครื่องมือชวนคิดนี้คือ... หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และหลักความรู้คู่คุณธรรม

               คำถามคือ เครื่องมือชวนคิดนี้ เอามาประยุกต์ใช้ยังไงกับการทำโครงการ? คิดอย่างไร? ใช้อย่างไร? ใช้ตอนไหน?


               ● เอามาประยุกต์ใช้ยังไงกับการทำโครงการ?

                   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พูดง่ายๆ คือ "หลักคิดก่อนทำ" หลักวิเคราะห์ตนเอง นำไปใช้สำหรับวางแผนบริหารจัดการ ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถชวนน้องวิเคราะห์โครงการของตนเอง และวางแผนก่อนที่จะทำโครงการจริง

               ● คิดอย่างไร?

  1. เริ่มจากคิดถึง "เหตุผล" และถามไปที่หัวใจตัวเราว่า ทำไมเราต้องทำโครงการนี้ ปัญหาที่เราจะทำโครงการสำคัญอย่างไร มีเหตุผล ความต้องการจำเป็นที่เหมาะสมอย่างไรที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้
  2. คิดถึง "ความพอประมาณ" ว่าเรามีความสามารถที่พอดี เพียงพออย่างไร ในการคิดอ่านทำโครงการนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราประเมินกำลังความสามารถ และแรงสนับสนุนที่พอดี ที่จะทำโครงการนี้ได้สำเร็จ...
  3. คิดถึง "ภูมิคุ้มกัน" โดยจินตนาการไปในอนาคต และถามตัวเราว่า โครงการที่เรากำลังจะทำนี้ มันสามารถเกิด "ปัญหา" อะไรขึ้นได้บ้าง ทั้งปัญหาที่มาจากตัวเรา และปัจจัยภายนอกที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ "แผนการ" ที่เราจะใช้เพื่อ "ป้องกันปัญหา" แต่ละข้อ
  4. คิดถึง "ความรู้" โดยคิดวิเคราะห์ว่า เราต้อง สืบค้น ค้นคว้าหาความรู้อะไร "ก่อนทำ" โครงการบ้าง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องที่เราสนใจ
  5. คิดถึง "คุณธรรม" หรือ "ข้อตกลงร่วม" ของทีม ที่เราจะยึดมั่นไว้ร่วมกันของสมาชิก เพื่อให้การทำงานนั้นบรรลุเป้าหมาย เพราะโครงการเราต้องยุ่งเกี่ยวกับเนื้องานที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา เป็นการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก และยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

­

               ● ใช้อย่างไร? ใช้ตอนไหน?

                   วานนี้เราใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงให้น้องๆ ทั้ง 11 กลุ่ม ทดลองคิดวิเคราะห์ คิดวางแผน คิดให้รอบด้านก่อนทำโครงการจริง โดยใช้แรงบันดาลใจในการทำโครงการของเรามามองร่วมกันว่าจะทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างไร จริงๆ แล้วหลักคิดนี้น้องสามารถนำมาใช้ "คิดก่อนทำ" ในทุกขั้นตอนของการทำโครงการ รวมทั้งใช้ในชีวิตการเรียน การตัดสินใจทำอะไรก็ตามในการดำเนินชีวิต

­


                  ทำไปทำมา น้องๆ บอกว่า ตอนแรกก็คิดว่ามันต้องยาก และเราไม่น่าจะทำได้ แต่พอได้ทดลอง "คิด" "ชวนกันตั้งคำถามตัวเอง" ร่วมกับเพื่อนแล้ว ก็ทำให้น้องเข้าใจโครงการของตัวเองมากขึ้น รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง มีความสุขที่ตัวเองวิเคราะห์ได้ และได้แลกเปลี่ยนการวิเคราะห์กับเพื่อนๆ ทำให้รู้จักโครงการของเพื่อนต่างกลุ่มมากขึ้น

                 ผมก็ได้แต่หวังว่า หลักคิดนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้ติดตั้งทักษะ ที่จะนำไปใช้บริหารจัดการงาน บริหารจัดการเวลา และบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสำเร็จกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

14 ธันวาคม 2556

­

­

แนวคิดหลักปรัชฐาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาโครงการ.pdf

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาโครงการ.pdf