เปลี่ยนบทบาทจากการทำงานในชุมชน มาทำงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
พรรณมาลี พานทวีป

“อั๋น” เศรษฐศาสตร์ เสารางทอย จากโครงการแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..อั๋น เล่าให้ฟังว่า เคยเข้าร่วมโครงการ Active Citizen มาแล้ว 1 ปี และโครงการที่เคยทำเป็นโครงการเกี่ยวกับเด็กและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

.
ปีนี้ “อั๋น” เปลี่ยนบทบาทจากการทำงานในชุมชน มาเป็นการทำงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ทำให้เขาต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป้าหมายของการทำโครงการในปีนี้ คือ การสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านให้แข็งแรงขึ้น เชื่อมเครือข่ายเยาวชนให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับเยาวชนจังหวัดน่าน

มาเข้าร่วมโครงการครั้งแรก รู้สึกกังวล หวาดระแวง เพราะยังไม่รู้ว่าเราต้องทำกิจกรรมอะไร พอได้มาก็มีแต่เด็กและเยาวชน ไม่มีคนภายนอก พี่เลี้ยงและพี่ Staff น่ารักทุกคน ทำให้เราสบายใจขึ้น ลดความกังวลลง เราได้เรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กิจกรรมจะสอนให้เราคิดนำเสนอให้เป็น หาทางแก้ปัญหาในเรื่องที่เรายังแก้ไม่ได้ร่วมกับเพื่อนๆ ที่มาเข้าร่วมโครงการ

โครงการของเรามีเป้าหมายจัดตั้งเครือข่ายที่เกิดความยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปัญหาที่เกิดคือเครือข่ายเยาวชนที่มีอยู่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น เรื่องท้าท้ายของผม คือการหาน้องๆ เข้ามาร่วมในเครือข่ายเด็กและเยาวชน การที่เราจะได้เยาวชนมาเข้าร่วม เราต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อน้องๆ ก่อน เพราะน้องๆ ที่ไม่รู้จักเราอาจจะกลัวเรา ต้องทำให้น้องไว้ใจเราให้มากที่สุด และอธิบายน้องๆ ให้เห็นเป้าหมายและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น หากเราเข้าร่วมเครือข่ายเยาวชนและช่วยกันขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

การทำงานทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกคนควรมีจิตสาธารณะ ถึงแม้ไม่มีเงินก็สามารถทำได้ เพราะทำจากตัวเราเองและการร่วมมือกันกับเพื่อนๆ สิ่งตอบแทนอาจจะไม่ใช่เงินทอง แต่คือรอยยิ้มจากเพื่อน จากกลุ่มเป้าหมายในโครงการ เขามีความสุขเรามีความสุข ถ้าเราปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้แก่เยาวชนร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านอาจจะลดลง
.
#โครงการแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

#ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

#สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)