รับฟังการบรรยายเรื่อง เรื่อง "ธรรมกับวัย ทำไม อย่างไร" โดยคุณหมอนิตยา คชภักดี
ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง คุณครูผู้สอน ผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน พระสงฆ์ที่สอนเด็กและเยาวชน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง เรื่อง "ธรรมกับวัย ทำไม อย่างไร" โดยคุณหมอนิตยา คชภักดี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก บรรยายหัวข้อ "พัฒนาคุณธรรมตามวัย" เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีต่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรม ต่อจากนั้น พระอาจารย์ ครรชิต คุณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน จะแสดงหลักธรรมที่ควรสอนเด็กให้เหมาะสมกับวัย....กรุณาสำรองที่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดคะ....


ด้วยกลุ่มปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) ร่วมกับกลุ่มมธก. เศรษฐ์สร้างสรรค์ จะจัดเวทีเสวนาการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๘ และวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “ธรรมตามวัย ทำไม และอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในเชิงวิชาการและหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียน การสอน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

ในการนี้ กลุ่มปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) และกลุ่มมธก. เศรษฐ์สร้างสรรค์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมในเวทีถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศ.ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนอโศก กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดในภาพที่ส่งมาพร้อมกันนี้คะ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรการสอนคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน และพระสงฆ์ที่อบรมสอนหนังสือให้ก่เยาวชน (วัดคือโรงเรียนของชุมชน)

หมายเหตุ: กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่ง ขอจดหมายเชิญเพื่อส่งให้ต้นสังกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: นางสาวอุทัยวรรณ วิชชาบุญศิิริ
โทร: ๐๘๑ - ๘๖๓ - ๗๔๔๓ E-mail: untr.education@gmail.com


ลิงค์ FB สำหรับท่านที่จะกรุณาแช์ผ่าน FB : Facebook