รับสมัครผู้สอนและนักออกแบบการเรียนรู้ภาษาจีน
โครงการก่อตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน

รับสมัครตำแหน่ง : ผู้สอนและนักออกแบบการเรียนรู้ภาษาจีน 1 อัตรา

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นหน่วยงานอิสระ อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะกรรมการกำกับนโยบายที่มาจากสถาบันร่วมก่อตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มีพันธกิจในการ “มุ่งสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนให้กับคนไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โอกาสการเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้ชีวิต”

­

คุณสมบัติ :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน
 2. มีประสบการณ์ในการสอนและออกแบบการเรียนรู้ภาษาจีน อย่างน้อย 2-3 ปี
 3. เข้าใจในหลักการและกระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning
 4. มีทักษะในการให้คำแนะนำและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน
 7. มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 8. สามารถสอนผู้เรียนช่วงค่ำของวันธรรมดา (วันอังคารและพฤหัสบดี) และวันหยุดได้


Job Description หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 1. ร่วมวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนรายสัปดาห์:
  • ร่วมกับทีมวิชาการในการวางแผนและออกแบบกิจกรรม/สื่อการเรียนรู้ที่เน้นการฟังและพูดเป็นหลัก
 2. จัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบ Active Learning และสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นและสนับสนุนผู้เรียน:
  • เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากการบอกสอน เป็นการให้โจทย์และกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการทำโจทย์
  • สรุปองค์ความรู้จากการทำโจทย์และการปฏิบัติจริง
  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นและให้โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
 3. ร่วมออกแบบแบบทดสอบภาษาจีน เพื่อการวัดประเมินผล:
  • ร่วมกับทีมวิชาการในการพัฒนาแบบทดสอบภาษาจีน เพื่อการวัดประเมินผลของผู้เรียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนรู้
 4. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำ:
  • ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคลผ่านการวัดประเมินผลและการสังเกตพฤติกรรม
  • ให้คำแนะนำและสะท้อนผล (Feedback) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผู้เรียน
 5. วิเคราะห์และปรับการจัดการเรียนรู้:
  • นำข้อมูลความก้าวหน้าของผู้เรียนมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมวิชาการ
  • หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เรียนรายบุคคล
 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม :

E-mail: chinesecenter@scbf.or.th

โทรศัพท์ : 083-535-1027

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chinese Language Instructor and Learning Designer

The Chinese Language and Culture Institute operates as an independent organization under the supervision of the Steering Committee from Huachiew Chalermprakiet University and The Siam Commercial Bank Foundation. Its mission is to enhance Chinese language communication skills for Thais, creating opportunities for business, learning, and personal advancement.


Qualifications:

 1. Bachelor's degree or higher in Chinese language education or a related field.
 2. 2-3 years of experience teaching and creating Chinese language lessons.
 3. Familiarity with Active Learning methods.
 4. Strong communication and guidance skills.
 5. Creativity and teamwork abilities.
 6. Passion for personal and learner growth.
 7. Adaptability to changing schedules.
 8. Availability to teach during weekday evenings (Tuesday and Thursday) and weekends.


Job Description: Responsibilities and Duties:

 1. Collaborate with the academic team to plan and design engaging weekly activities for learning Chinese.
  • Emphasize listening and speaking skills while developing activities and media.
 2. Implement Active Learning methods to foster an interactive and supportive learning environment.
  • Transition from traditional lecturing to active learning approaches.
  • Summarize knowledge acquired through tasks and real-life practice sessions.
  • Cultivate an enthusiastic learning atmosphere and encourage hands-on learning experiences.
 3. Contribute to the design of Chinese language assessments to assess student progress.
  • Collaborate with colleagues to create assessments for pre, mid, and post-learning evaluations.
  • Track individual learner progress through assessments and observations.
 4. Offer guidance and constructive feedback to aid in learner development.
 5. Analyze learner progress data and collaborate with the team to adjust learning strategies.
  • Address individual learner needs and adapt management techniques accordingly.
 6. Fulfill any additional responsibilities as assigned.