สมัครร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคมชิงทุนผลิตผลงานจริง
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม ชิงทุนผลิตผลงานจริง จำนวน 5 ทุน ในกรอบงบประมาณ 30,000 บาท รับจำนวนจำกัด 70 ทีมเท่านั้น !!กติกาผู้เข้าร่วมประกวด

 • เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรม ( เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 58 ในงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ ณ แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)
 • ส่งไอเดียและแนวความคิด ภายใต้ประเด็นเรื่องสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม (แนบท้ายใบสมัคร)
 • ประเภทของการประกวด สามารถเลือกสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. สื่อหนังสารคดีสั้น (ส่งข้อมูลเบื้องต้นของเรื่อง และแนวความคิด พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)
2. สื่อโฆษณา (ส่งstory board และแนวคิดของเรื่อง พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)
** หมายเหตุ Concept board คือ ภาพที่เป็นตัวสื่อความหมายของเรื่อง

 • ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปยัง pingsproject@gmail.com


เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่โดนใจกรรมการที่สุด 5 ผลงาน จะได้รับทุนเพื่อผลิตผลงานจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (แต่หากมีผลงานที่กรรมการสนใจมากกว่า 5 ผลงาน ทางกรรมการจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ :

 1. ใบสมัครและรายละเอียด.pdf
 2. กำหนดการ.pdf

­