ขอเชิญร่วมรับชมงานเปิดตัว หนังสือชุด ไตรภาค "การเรียนรู้ ขั้นสูง่' จาก ประสบการณ์" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญร่วมรับชมงานเปิดตัว

หนังสือชุด ไตรภาค "การเรียนรู้ ขั้นสูง่' จาก ประสบการณ์"

เขียนโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

ประกอบด้วยหนังสือ ๓ ภาค ได้แก่

ภาคที่ ๑ (ภาคทฤษฎี) : “เรียนรู้ สู่หัวใจที่ดีงาม”

ภาคที่ ๒ (ภาคปฏิบัติ) : “ทำจริง-เรียนจริง จนรู้แจ้ง”

ภาคที่ ๓ (ภาคออกแบบการเรียนรู้) : “มองนอก ออกแบบใน”

.

และงานเสวนาถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติ "ทำจริง-เรียนจริง จนรู้แจ้ง" (ถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติ)

รับการเติมเต็มโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการเรียนรู้

• ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (ผู้เขียน)

• รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

• คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
.

รับฟังการถอดบทเรียนจากผู้แทนจากเครือข่ายโรงเรียนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ คือ สมรรรถนะ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Transforming การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้แนวพุทธธรรม จากการอ่านและนำองค์ความรู้จากหนังสือชุดไตรภาค “การเรียนรู้ ‘ขั้นสูง’ จากประสบการณ์” ในการเสวนา เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือการสะท้อนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงระบบคุณค่าแท้ของการเรียนรู้ พร้อมนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุด

.

ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐-๑๖:๓๐ น. ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนรุ่งอรุณ และ มูลนิธิสยามกัมมาจล
.

สามารถดาวน์โหลดหนังสือชุด ไตรภาค "การเรียนรู้ ขั้นสูง่' จาก ประสบการณ์"

คู่มือการนำไปใช้ สำหรับผู้บริหาร โค้ช ครู สู่นักเรียน เครื่องมือการสะท้อนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงระบบคุณค่าแท้ของการเรียนรู้ พร้อมนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุด

ได้ที่ : https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/doc...