เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11
ขอ เชิญชวน บุคคล ทั่ว ไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11 รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ เทพ รัตน ราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชา นุญาตใช้ชื่อรางวัลสำหรับ การแข่งขัน เพื่อคัดเลือกโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีผลงานดีเด่น ว่า “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญ อักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” จารึกบนโล่รางวัลชนะเลิศ


การจัดการแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิง ธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับ สนุนให้ มี การ พัฒนา บุคลากร ทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่ง เสริมวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

­


รายละเอียดการแข่งขันและรางวัล

การ จัดการ แข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทบุคคลทั่วไป / นิติบุคคล
          ได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” และเงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท
2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
          ได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” และ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

ลักษณะ โครงงาน

ประเภท บุคคลทั่วไป / นิติบุคคล
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง เสร็จ สมบูรณ์ สามารถ ใช้ งาน ได้ จริง

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง เสร็จ สมบูรณ์ ใน วัน พิจารณา ผล งาน รอบ สุด ท้าย

คุณสมบัติ เบื้องต้นของโครงงานที่ ส่งเข้าประกวด

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อาทิ Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware
2. เป็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจ หรือพัฒนามาใช้จริงในเชิง ปฏิบัติ ได้
3. เป็นผลงานที่กระทำขึ้นในประเทศไทย
4. เป็นผลงานที่มีนักวิจัยหรือเจ้าของเป็นคนไทย และต้องเป็นเจ้าของผลงาน
5. เป็นผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นสำคัญ
6. หากตรวจพบภายหลังว่ามีการใช้สิ่งประกอบการนำเสนอผลงานที่เป็นเท็จจะถูกเพิก ถอนรางวัล พร้อมประกาศในสื่อสาธารณะ

โครงงานที่นำเสนอ ต้องประกอบด้วย
– เอกสาร (Documentation) แสดงข้อมูลผลงานโดยละเอียด
– ประโยชน์อันพึงจะได้รับหรือผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย หรือประเทศชาติ
– ลักษณะเด่นของผลงาน
– ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน
– แนวโน้มในการพัฒนาต่อ และศักยภาพเชิงพาณิชย์

วิธี การคัด เลือก
– คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาผลงานจาก Proposal ที่ส่งเข้าประกวด
– สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดย ผู้ ส่ง ผล งาน เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะ กรรมการมูลนิธิฯ และผ้ทรงคุณวุฒิในรอบแรก
– ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
– ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศ ไทยครั้งที่ 18 (NSC 2016) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภทจากการแข่งขัน Thailand ICT Awards (TICTA) ประจำปี 2558 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์เชิญเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราช สุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11
– ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะมีการออกบูธเพื่อแสดงผลงาน โดยมูลนิธิฯสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการออกบูธให้
– คณะกรรมการมูลนิธิ สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อพิจารณาตัดสินผลงาน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะ ต้อง นำ เสนอ ผล งาน ต่อ คณะ กรรมการ มูลนิธิฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในรอบสุดท้าย
– ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แผนดำเนินงาน (กำหนดการ)

ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 – ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ
มีนาคม 2559 – คณะกรรมการมูลนิธิฯและผู้ทรง คุณวุฒิ พิจารณา Proposal
เมษายน 2559 – นำเสนอผลงานรอบแรก และ รอบสุดท้าย (ออกบูธแสดงผลงาน ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
พฤษภาคม 2559 – นำ เสนอผล งานรอบแรก (ประเภทบุคคลทั่วไป)
มิถุนายน 2559– นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย (ประเภทบุคคลทั่วไป)

***** หมายเหตุ : แผนดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *****

ขั้นตอนการรับสมัคร
ดำเนินการได้ 2 วิธี
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ คลิก ที่นี่

2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยขอแบบฟอร์มได้ที่มูลนิธิฯ

  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ

3. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซ ต์ www.itprincessaward.com หรือ สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารมาที่


มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชั้น 21 โซน บี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2544 7639 หรือ www.itprincessaward.com