เริ่มต้นกันใหม่อย่างมีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตกับ thepotential.org
เว็บไซต์ที่เชื่อในศักยภาพเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และถ่ายทอดผลงานออกมาอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยทีมงาน waymagazine และมูลนิธิสยามกัมมาจล

­

เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับ “The potential”
เว็บไซต์ความรู้ใหม่ด้านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชน ผสานกับความรู้จากการปฏิบัติจริง
ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างพลังพลเมืองเยาวชน Young active citizen
ที่ทำงานเชิงข้อมูลและทฤษฎีผ่านงานสื่อสารที่สร้างสรรค์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยทีมงานมูลนิธิสยามกัมมาจล และ waymagazine
ซึ่งthepotential.org ไม่ได้เหมาะสำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครองเท่านั้น แต่เหมาะกับทุกคนที่ปรารถนาจะเห็นอนาคตของนักเรียนไทย ไปได้ไกลกว่าที่เป็น

ติดตามได้ทุกช่องทางที่ : (คลิกที่ icon )

­

­

#thepotential #พลังคนรุ่นใหม่พลังสังคม