โครงการทุนการศึกษา “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเพื่อศิษย์”


โครงการทุนการศึกษา “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเพื่อศิษย์”
โดยโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ตามแนวคิดการสร้างครูของประเทศฟินแลนด์

รับสมัครผู้จบปริญญาตรี มีฝันรักการเป็นครู จำนวน 90 คนรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์
และจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร  

 • ผู้มีใจรักการเป็นครูที่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ครู อายุไม่เกิน 30 ปี (หรือพิจารณาความมุ่งมั่นเป็นรายบุคคล)
 • ครูประจำการที่ตั้งใจ ใฝ่รู้ ต้องการเป็นครูคุณภาพในศตวรรษที่ 21 แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ดังนี้ ดนตรี ศิลปกรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
  อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเอก 3.0 ขึ้นไป

 ผู้ได้รับทุนจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้

 • ได้รับทุนเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กับสถาบันอาศรมศิลป์ ตลอดหลักสูตรฯภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีครึ่ง
 • เป็นผู้เรียนที่มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ โดยมีผลการเรียนในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5
 • สามารถเลือกโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานการฝึกวิชาชีพ ตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานฝึกวิชาชีพ ระหว่างเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยได้รับเงินเดือนตามที่ตกลงกับโรงเรียนนั้นๆ
 • กำหนดระยะเวลาใช้ทุน 3 ปีด้วยการทำงานเป็นครูในโรงเรียนที่ใช้เป็นฐานการฝึกวิชาชีพ หรือโรงเรียนที่ตกลงไว้ในสัญญารับทุน โดยมีค่าจ้างตามที่ตกลงกับโรงเรียน และมีโอกาสบรรจุในตำแหน่งครูของโรงเรียนนั้นๆ

วิถีการเรียนรู้

 • วันจันทร์-ศุกร์ : เรียนรู้บนฐานการงานจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และการนิเทศติดตามผลของคณาจารย์วันเสาร์ : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเติมองค์ความรู้กับคณาจารย์
 • เรียนรู้ในแนวทางบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้กับการปฏิบัติ และนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • บ่มเพาะหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านการฝึกฝนด้านสติสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้ชัดเท่าทันความรู้สึกนึกคิดในใจตน จนเป็นครูที่เข้าถึงผู้เรียน สามารถส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

ขั้นตอนการรับสมัคร และกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

 • กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (ช่อง เหตุผลในการสมัครเรียน ให้วงเล็บว่า สมัครขอรับทุน )
 • พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบแจ้งการชำระเงิน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 235-0-78571-9 จำนวน 700 บาท

เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้

  • Print ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงนามให้เรียบร้อย
  • ใบแจ้งการชำระเงินที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และวันที่ชำระเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนา Transcript 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* หมายเหตุ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สถาบันอาศรมศิลป์ (สมัครเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต)
  399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 ถนนพระราม 2  แขวงท่าข้าม เขต. บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
กำหนดการ
ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อเขียน  วันที่ 11  กรกฎาคม 2559
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
กำหนดการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
โอนเงินชำระค่าธรรมเนียม
(* ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 17,500 บาท)
วันที่ 21-29  กรกฎาคม 2559
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
เปิดเรียนภาคการศึกษา 1  วันที่ 6 สิงหาคม 2559

­

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี โทร. 081-3405441
หรือหลักสูตรศึกษาศาสตร์ : 02-490-4748 - 54 ต่อ  107

หรือ   http://arsomsilp.ac.th/th/cert-scholar/

­