โครงการ ACT OUT LOUD x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน

­

โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย และภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ร่วมใช้พลังสร้างสรรค์แสดงออกซึ่งศักยภาพทางความคิด และความเป็นตัวของตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง อันได้แก่ ละคร(Drama) ดนตรี (Music) นาฏศิลป์ (Dance) หรือศิลปะการแสดงประยุกต์ร่วมสมัยในรูปแบบการแสดง โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในค่ายระดับประเทศ 4 วัน 3 คืน ภายใต้หัวข้อ ต่อไปนี้1. เรื่องการศึกษา 2.เรื่องเพศ 3. เรื่อความรุนแรง และ 4. เรื่องคอร์รัปชัน ซึ่งผลงานจะต้องประยุกต์ใช้และสะท้อนผลโพลสำรวจของยูรีพอร์ต ประเทศไทย ในหัวข้อที่เลือกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้ ดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/G2QL6j

­

กติกาเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครจะต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1-4 หรืออุดมศึกษาเทียบเท่า

2. ผู้สมัครจะต้องลงสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยมีจ านวนสมาชิกระหว่าง 1-10 คน

(หมายเหตุ: แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งทีมได้มากกว่า 1 ทีม)

3. เอกสารประกอบการสมัคร

3.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายผู้สมัครทั้งหมด

3.2. แผ่นซีดี หรือลิงค์ออนไลน์ เช่น ยูทูบ บันทึกคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 นาที แนะน าชื่อกลุ่มและสมาชิก ประกอบกับตัวอย่างผลงานหรือความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดง รวมทั้งน าเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่ทีมเลือกส่งประกวด

4. ผู้สมัครส่งใบสมัคร และแนบแผ่นซีดีหรือลิงค์ออนไลน์บันทึกข้อมูลของทีม ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางไปรษณีย์มาที่ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือทางอีเมล์ sumet.p@bu.ac.th

5. หากได้รับคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องตอบกลับอีเมล์ที่จะส่งให้ยืนยันการเข้าร่วม

­

กำหนดการโครงการ

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 100 คน ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

3. ค่ายติดอาวุธทางวิชาการทางการแสดง 4 วัน 3 คืน ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561

4. ประกวดการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-2945-9492 (อาจารย์ปีใหม่)

E-mail: sumet.p@bu.ac.th ID Line: pemaimaya

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/G2QL6j