​ขอเชิญร่วมงาน ​อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง : “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง”

­

ขอเชิญร่วมงาน 
อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง : “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง”
ห้องประชุม 2-1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)

ภายในงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (National Conference on Volunteerism)