รับอาสาสมัครผู้เรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนา
รับอาสาสมัครผู้เรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนา

โครงการก่อตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพันธกิจในการ “มุ่งสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนให้กับคนไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โอกาสการเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้ชีวิต”

­

ขณะนี้ โครงการฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับอาสาสมัคร เข้าร่วมเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนาอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นใจ และสามารถสนทนากับคนจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน อาชีพ และความสนใจของผู้เรียน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาจีนแนวใหม่ ร่วมกับโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

­

เงื่อนไข:

  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง (ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์) ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (รายละเอียดตามกำหนดการ)
  • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเองอย่างจริงจัง
  • ยินดีเข้ารับการทดสอบ ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะตลอดหลักสูตร และพร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการฯ
  • มีโอกาสนำทักษะภาษาจีนไปใช้ต่อยอด ในการเรียน การทำงาน หรือการทำธุรกิจ


คุณสมบัติ:

  • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-45 ปี
  • มีความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK3
  • ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง และสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ใฝ่หาโอกาสต่อยอดภาษาจีน

­

ช่องทางการสมัคร: https://forms.gle/7kjHaytEeCBNhPfb8

ระยะเวลาสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2567

ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • E-mail : chinesecenter@scbf.or.th
  • โทรศัพท์ : 083-535-1027

­

ตารางกำหนดการเข้าร่วมการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนา