ถอดความน้องมีนจากงาน อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง:“กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง

น้องมีน นางสาวศิริวรรณ มาแซ นักศึกษาจากภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเยาวชนในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ผู้จัดทำโครงการ Smile by CD เล่าว่า จากต้นทุนเดิมที่เรียนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการ Smile by CD ขึ้นเพื่อใช้ศักยภาพที่มีไปสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ่อนวัวเก่า ซึ่งเป็นชุมชนแออัด ให้น้องๆ ในชุมชนอายุ 4-12 ปีได้มีกิจกรรมทำยามว่าง พร้อมทั้งมีหลักคิด หลักการใช้ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน รู้จักพาตนเองหลุดพ้นจากวงจรความเสี่ยงทั้งปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด และอาชญากรรมในชุมชน 


กิจกรรมที่ทำเช่น สอนน้องทำการบ้าน นำการบ้านมาทำด้วยกัน ชวนน้องทำงานศิลปะวาดภาพ - ระบายสีน้ำ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิด การตัดสินใจ เล่านิทานสอดแทรกหลักคิดทางศาสนา พาน้องทำบุญที่วัด ชวนน้องปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านเพื่อดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นศักยภาพของลูกหลานตนเองว่าสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ สุดท้ายจึงชวนน้องทำความสะอาดชุมชนและศาสนสถานเพื่อให้ชุมชนมีทัศนคติต่อเยาวชนในทางที่ดีขึ้น

ติดตามโครงการ Smile by CD เพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id=1000

สำหรับโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินการโดยกลุ่มสงขลาฟอรั่มในการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)