วิชาพลเมือง TU 100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                

          “ ... สิ่งที่สำคัญคือครูต้องเป็นผู้คอยชี้แนะให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ วิชา TU 100 เป็นวิชาที่มีความแตกต่างจากวิชาอื่น วิชานี้ให้ทั้ง Hand และ Heart ไม่ใช่ Head อย่างเดียว ... ”