หนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรีที่นี่!!! https://goo.gl/V5Wkfu

­

หนังสือเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนบล็อกของ ศาตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ใน Gotoknow จำนวน ๒๖ ตอน ตีความจากหนังสือ Transformative Learning in Practice : Insight from Community, Workplace, and Higher Education เขียนโดย Jack Mezirow, Edward W. Taylor and Associates ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๙

เนื้อหา ในหนังสือเล่มนี้ จะพาผู้อ่าน ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ จากข้อมูลใหม่ หาเหตุและผล จนนำไปสู่การมองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ในบทแรกๆ เราจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนของภาพ ที่ต่อเติมให้ผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจกับแนวคิด และแนวทางในการสร้าง “สภาวะ” การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนในการจุดประกายให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของคนทุกกลุ่ม ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย และกลุ่มพลังต่างๆ นำไปใช้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง และสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

ต้นทุนการพิมพ์หนังสือ 85.00 บาท

­

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ
มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา


2. 
การบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือ

2.1 โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่ามีหนังสือหรือไม่ (คุณดลฤดี โทร.02-9379901-7 )

2.2 โอนเงินบริจาคเพื่อรับหนังสือเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-2-262112 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” จากนั้นส่งสำเนาโอนเงิน (โทรสาร 02-9379900 หรือ donrudee@scbf.or.th ) พร้อมระบุ รายชื่อ จำนวนหนังสือ และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินโดยละเอียด เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

2.3 การติดต่อรับหนังสือ หลังการส่งเอกสารการโอนเงิน โทรประสานการรับหนังสือที่มูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือที่สำนักงาน (มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การจัดส่งเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะบริการจึงขอให้ติดต่อมารับด้วยตนเอง) ติดต่อคุณดลฤดี 029379901-7

­

3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! https://goo.gl/V5Wkfu