การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

      

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! https://goo.gl/fPD7P5


หนังสือ “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์พานิชเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบันทึก(Blog) ของท่านที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org จากการอ่านหนังสือ How Learning Works: 7 Research-BasedPrinciplesfor SmartTeachingเขียนโดย Susan A. Ambrose, Michael W. Bridges,Michele DiPietro, Marsha C. Lovett, Marie K. Norman ด้วยงานเขียนในลักษณะการตีความจาก ความคิดและประสบการณ์ของท่านทำาให้แนวคิดทฤษฎีที่ยากแก่ความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดในภาษาที่เข้าใจง่าย ลงในบล็อกสัปดาห์ละ ๑ ตอนรวม ๑๖ ตอน ตั้งแต่วันที่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเกิดขึ้นได้ อย่างไรและการกระตุ้นการเรียนรู้ทำาได้อย่างไรจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำ าหรับ“ครู” ผู้มีหัวใจ “เพื่อศิษย์” ครูผู้มีใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอครูที่กำาลังแสวงหา “วิธีการใหม่ๆ”เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูก ศิษย์เติบโตขึ้นอย่างมีสมรรถนะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เป็น อย่างดี และส่งต่อ“วิธีการเรียนรู้ที่ดี”ให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนการพิมพ์หนังสือ 45.00 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ
มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา


2.
การบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือ

2.1 โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่ามีหนังสือหรือไม่ (คุณดลฤดี โทร.02-9379901-7 )

2.2 โอนเงินบริจาคเพื่อรับหนังสือเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-2-262112 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” จากนั้นส่งสำเนาโอนเงิน (โทรสาร 02-9379900 หรือ donrudee@scbf.or.th ) พร้อมระบุ รายชื่อ จำนวนหนังสือ และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินโดยละเอียด เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

2.3 การติดต่อรับหนังสือ หลังการส่งเอกสารการโอนเงิน โทรประสานการรับหนังสือที่มูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือที่สำนักงาน (มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การจัดส่งเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะบริการจึงขอให้ติดต่อมารับด้วยตนเอง) ติดต่อคุณดลฤดี 029379901-7

­

3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! https://goo.gl/fPD7P5


ดาวน์โหลด: AW FINAL LEARN BOOK8OCT2013.pdf