ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

     

บันทึกชุด “ขอบฟ้าใหม่ของการจัดการความรู้” นี้ เกิดขึ้นเพราะผมต้องเตรียมตัวกลับเข้าไปรับงานบริหารสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ต่อจากดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด จึงต้องตรวจสอบสถานภาพของการจัดการความร้ใู นยุคปัจจุบนัว่าแตกต่างจากตอนที่ผมเริ่มทำงานด้านการจัดการความรู้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างไรบ้างและพบหนังสือที่น่าสนใจชื่อ The New Edge in Knowledge เขียนโดย Carla O’Dell &Cindy Hubert แห่ง APQC (American Productivity and Quality Center)ให้มุมมองต่อ KM สมัยใหม่ มีประเด็นทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างยิ่ง

­

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ