ครูเจ้าฟ้า ครูผู้สร้าง (ครูรุ่นที่ 8-9) “ครูที่มากกว่าครู”

     

ดาวน์โหลด หนังสือ ครูเจ้าฟ้า ครูผู้สร้าง ไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! http://bit.ly/2jVCvbT


หนังสือ “ครูที่มากกว่าครู” ถอดบทเรียนชีวิตครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นำเสนอเรื่องราวชีวิต ทั้งการต่อสู้ตั้งแต่วัยเยาว์ของครูบางท่านที่ต้องฝ่าฟันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของตนเอง จนกลายมาเป็นพลังใจที่จะสานต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกศิษย์ในปัจจุบัน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ มีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไทยและสามารถต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการสร้างโอกาสทางอาชีพให้ลูกศิษย์และชุมชน โดยคลี่คลายอุปสรรคที่ขัดขวางให้กลายเป็นทางสะดวกในการทำมาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ด้วยความสุจริค รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านทุกเพศทุกวัย ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนตลอดชีวิต พัฒนาระบบสาธารณปูโภคในชุมชนให้มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น ฯลฯ

.