คู่มือพ่อแม่ยุคใหม่

มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอแนะนำหนังสือ 3 เล่ม ที่ จะเป็น "คู่มือ" ของ"พ่อแม่ยุคใหม่" ที่จะพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามความคาดหวังของพ่อแม่ทุกคน


 
 

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพา ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent)และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี

คลิกอ่าน : สอนเด็กให้เป็นคนดี  
   

 
 

เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
“หนังสือเล่มนี้เสนอนิยาม ‘สมองดี’ ใหม่ ว่าเกิดจากสองปัจจัยประกอบกัน คือปัจจัยทางชีววิทยา ที่ได้รับพันธุกรรมสมองดีมาจากพ่อแม่ กับปัจจัยด้านการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ดังนั้นตามนิยามใหม่นี้ เด็กที่เกิดมาเกือบทุกคนสามารถบรรลุความเป็นคน ‘สมองดี’ และประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ คนที่พันธุกรรมด้านสมองธรรมดาๆ ก็สามารถเป็นคน ‘สมองดี’ เป็นพิเศษในบางด้านได้ โดยผ่านการเลี้ยงดูปูพื้นฐานสมองอย่างถูกต้อง และการฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างเอาจริงเอาจังในด้านนั้นๆ”

คลิกอ่าน : เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่  
   

 
 

บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน โดย ธิดา พานิช
"หนังสือเล่มนี้ เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกสองคน (ของคุณธิดา พานิช) สอดแทรกวิธีการสำหรับพ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกเล็กให้สั่งสมการเชื่อมโยงใยประสาทในสมอง วิธีการดังกล่าวจะค่อยๆ ปูพื้นฐานการมี “สมองดี” ไปโดยปริยาย เวลานี้ ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วบอกว่า สมองดีสร้างได้แล้ววิธีการที่เล่าในบันทึกคุณแม่นักอ่านนิทานเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว" คำนิยมโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

คลิกอ่าน : หนังสือ บันทึกคุณแม่ นักอ่านนิทาน  
   

ดาวน์โหลด: final.png