ทำเนียบหนังสือมูลนิธิสยามกัมมาจล

                    


                ­

ทำเนียบหนังสือมูลนิธิสยามกัมมาจล : เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เหมาะสำหรับเยาวชน บุคคลทั่วไปในการศึกษาหาความรู้ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านสรุปได้จากหนังสือที่ทางมูลนิธิได้จัดทำขึ้น ตามรายการด้านล้างนี้

­


ลำดับ

ชื่อหนังสือ

ดาวน์โหลด
     
1 เครือข่ายเรียนรู้สู่ "ความพอเพียง"
2 เน้นนำคิด 3 ห่วง 2 เงื่อน
3 เพื่อชีวิต..ความหวัง โรงเรียนชายขอบ
4 เสื่อกกจันทบูร พอเพียงบนวิถีสตรีมารดาพิทักษ์
5 กระบวนการคิด จุดเปลี่ยนสู่ความพอเพียง
6 การจัดการสภาพแวดล้อม..ทำซ้ำปลูกฝังวิถีพอเพียง
7 จากเมล็ดพันธุ์ สู่ต้นกล้าที่งดงาม MoYo Clup ต้นกล้าเยาวชนพอเพียง
8 จ้างฮิ จ้างฮอม ปายหน้าสบาย
9 ชำฆ้อพอเพียง
10 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน บนความขาดแคลน
11 ประสบการณ์จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ
13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรร.โยธินบูรณะ
14 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
15 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรร.ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
16 พอเพียง กับการจัดการศึกษา
17 ยุวเกษตรกรต้นกล้าความพอเพียงแห่งโรงเรียนบ้านหนองไผ่
18 รายงานตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 1 "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" 
19 รู้จักตนเอง สร้างการมีส่วนร่วม...สู่วิถีพอเพียง
20 ลูกนางฟ้าบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
21 สอนให้รู้ กินอยู่ดูฟังเป็น
22 สังคมความพอเพียง ที่โรงเรียนจฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
23 หลักคิด...วิถีชีวิต บ่มเพาะต้นกล้าพอเพียง
24 การประเมินบูรณาการ : ทางเลือกการประเมินโครงการเศรษกิจพอเพียง 
25 การวิจัยเพื่อส่งเสริมปฏิบัติการทางสังคม ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน 
26 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม :แนวคิด หลักการ และบทเรียน 
27 ตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
28 น้อมนำ สืบสาน สู่วิถีพอเพียง
29 นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนและการสังคมสงเคราะห์ความรู้ 
30 บันทึกรับ-จ่าย เพื่อความพอเพียง
31 รู้จักใช้ เข้าใจเงิน
32 ประเด็นที่ควรเรียนรู้ในการทำวิจัย
33 พพ. 809
34 พพ. 819 เล่ม 1
35 พพ. 819 เล่ม 2
36 พพ. 839 เล่ม 1
37 พพ. 839 เล่ม 2
38 พพ. 849
39 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรากฐานของสังคมไทย
40 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติกว่า 1 ทศวรรษ
41 ชีวิตพอเพียง
42 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
43 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
44 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษานอกโรงเรียน
45 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
46 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
47 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
48 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความเป็นมาและความหมาย
49 รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ลดทุกข์ เพิ่มสุข จากภายใน ด้วยใจที่รู้"พอเพียง"
50 หนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียง
51 ละอ่อนจำขี้มด : พลังวัยซนพลังเยาวชนพัฒนาท้องถิ่น
52 หริภุญชัยคลับ: จุดนัดพบของเยาวชนจิตอาสาจังหวัดลำพูน
53 เด็กจะดี อยู่ที่ผู้ใหญ่หนุน 
54 กลุ่มสายธาร...อ่านและเขียนเพื่อชีวิต
55 การขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นภาคกลาง 
56 กิจกรรมสืบค้น หนทางสู่ศักยภาพ   
57 คนดี แหล่งเรียนรู้เด่นที่บ้านปงใหม่อ.ภูซาง จ.พะเยา
58 คุณ เธอ ฉัน และการเรียนรู้ของเรา 
59 จากพี่สู่น้อง ยุวชนโพธิ์ทองกับจิตอาสา 
60 ท้องถิ่นใส่ใจเยาวชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
61 ธนาคารความดี วิถีเยาวชนเขาชายธง 
62 บันทึกความใฝ่ฝันของเยาวชนและผู้ปกครอง อบต.วัดดาว (เมื่อผู้ใหญ่  เปิดหัวใจให้เด็กแว้น) 
63 บ้าน วัด โรงเรียน และ อบต.
64 พลังเยาวชน พลิกฟื้นชุมชนท้องถิ่นรวม 4 ภาค 
65 พลังเยาวชน.....พลังสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เล่ม 1
66 พลังเยาวชน...พลังสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เล่ม 2 
67 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง : พื้นที่สร้างสรรค์ของละอ่อนเมืองลำพูน 
68 มอง อาชีพถักตะกร้า "เห็น“ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน อบต. ตากฟ้า 
69 สถานการณ์เด็กเยาวชนและการขับเคลื่อนงานของภาคีภาคเหนือ
70 ส่องทาง สร้างคน
71 สืบค้น สืบต้นธาร สืบสานคุณค่าของชุมชนกลุ่มเยาวชน
72 ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง
73 ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง 
74 คู่มือทำหนังสั้น
75 ลูกของแผ่นดิน 
76 วิถีสร้างการเรียนรู้ ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
77 Thailand NGO Awards 2011
78 ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา 
79 กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 5
80 กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 6
81 กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 7
82 เอกสารบันทึกความคิด ประสบการณ์และกระบวนการทำงานของเยาวชน  จิตอาสาในโรงพยาบาล
83 ทักษะชีวิต จิตอาสา พัฒนาอาชีพ 
84 หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
85 ปลูกป่าแก้จน ปลูกคนเพื่อปลูกป่า
86 คู่มือเรียนรู้เพื่อนตัวป่วน การประยุกต์ธรรมะเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่
87 เอกสารประกอบ ระพีเสวนา : การ เรียนรู้เพื่อความเป็นไทย ครั้งที่ 2
88 มหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคม"ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้"
89 ร้อยพลังเยาวชน ร้อยพลังสังคม
90 เยาวชนชาย...ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ 
91 พลังเยาวชน คน ICT
92 พลังเยาวชน พลเมืองอาสา
93 พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้
94 พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น
95 พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม
96 หลังสึนามิ ยึนหยัดสู่ชีวิตใหม่
97 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
98 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
99 สนุกกับการเรียน ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
100 ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต(Transformative Scenario Planning)
101 ปลูกคน ปลูกความคิด ประสบการณ์ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
102 How Learning Works
103 กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 8
104 ต่อกล้าให้เติบใหญ่
(7 เส้Œนทางการเรียนรู้Œของเยาวชน ที่ต่‹อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สู่‹การใช้Œงานจริง)
105 “ครู…ที่เป็นมากกว่าครู” บทเรียนความสำเร็จ “การสร้างการเรียนรู้”ของครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
106 “เชื่อมร้อยและถักทอ” บทเรียนความสำเร็จของนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 1 ในการสร้างกลไกพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
107 ทำเนียบ “นักถักทอชุมชน” เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
108 สงขลาส่องแสง " The young active citizen" พลังการเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลาของเยาวชน
109 เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Secceed)
http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/9676
110 ศิลปะ สบตา สังคม
111 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน
http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/9676
112 สอนเด็กให้เป็นคนดี http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/9676
113 ต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 2
http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/9676
114 สงขลาส่องแสง 2 The young active citizen รวมพลังพลเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลา
115 ปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักษ์โลก (ปลูกใจรักษ์โลก ปี 1)
http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/9676
116 หนังสือครูเจ้าฟ้า ครูผู้สร้าง (ครูรุ่นที่ 6)
117 กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 9 
118 เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม
119 เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า
120 โรงเรียนห้วยยอดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างนักเรียน "ดี เก่ง มีความสุข"
ดาวน์โหลด: รายชื่อหนังสือ.pdf