หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่
Download ได้ที่ : https://goo.gl/WuiMz8

หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล นำมาจัดพิมพ์โดยปรับปรุงต้นฉบับขึ้นมาจากบันทึกชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ในบล็อก Gotoknow ซึ่งตีความมาจากหนังสือ Small Teaching : Everyday Lessons from the Science of Learning (2016) เขียนโดย James M. Lang


หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของหลักการ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” ประกอบเข้ากับเรื่องราวของคุณครูที่ตกผลึกวิธีการสอนของตนเองผ่านการปฏิบัติจริงในห้องเรียนในบริบทของไทย เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ทดลองนำไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงได้อย่างชัดเจน เพราะเรื่องเล่าแต่ละเรื่องมีความสอดคล้องกับสาระสำคัญของวิธีการ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” (small teaching) ในแต่ละบท ดังที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 1 ของหนังสือว่าหมายถึง การปรับปรุงวิธีสอนแบบที่ไม่ยาก ใช้การลงแรงน้อย ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

James M. Lang ใช้เกณฑ์ 3 ประการ ในการคัดเลือกวิธีการปรับปรุงการสอนเล็กน้อยมานำเสนอ คือ (1) เป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยันตาม “ศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้” (learning sciences) (2) เป็นวิธีการที่ให้ผลในสภาพแวดล้อมตามปกติของการศึกษา และ (3) ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงต่อผลของวิธีการดังกล่าว


ต้นฉบับหนังสือภาคภาษาอังกฤษ เขียนจากการทบทวนทฤษฎี “the Science of Learning” และจากประสบการณ์การสอน และจากการสังเกตการณ์เรียนรู้ของลูกๆ 5 คน ของผู้เขียน ส่วนหนังสือในภาคภาษาไทยที่ท่านถืออยู่นี้เขียนจากการตีความของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และในส่วนของ “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ตอนท้ายของแต่ละบท ได้จากการตีความข้อเขียนของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยครูใหม่ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์) และคณะครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนา นำไปตีความอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทดลองใช้ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมปลาย แล้วนำผลที่ได้มาเล่าไว้ โดยมีชิ้นงานของนักเรียนประกอบ (บทที่ 2 – 5 บทที่ 7 บทที่ 10 และ 11) ในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (บทที่ 6 และ บทที่ 9) และในห้องเรียนครูจาก สพฐ. ที่ไปรับการอบรมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา (บทที่ 8)


หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งภาคที่เน้นทฤษฎี และภาครายงานผลการปฏิบัติในบริบทไทย โดยที่ในภาคทฤษฎีนั้น เขียนเน้นไปที่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ภาค “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” มีบริบทที่หลากหลาย โดยเทคนิค “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่” นี้ สามารถใช้ได้ในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ได้ด้วย


หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ เล่มนี้ มาจากการตีความเพื่อการสร้างสรรค์หลายชั้น สะท้อนภาพของการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน ตีความหรือทำความเข้าใจได้หลายแง่หลายมุม คนในวงการศึกษาสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของตนเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังจะเห็นความสร้างสรรค์ที่น่ายกย่องยิ่งนักของครูระดับประถม ใน “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ของแต่ละบท ที่สะท้อนการเรียนรู้พัฒนาตนเองของครู เพื่อยกระดับทักษะชั้นเรียนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (holistic learning) ให้แก่ศิษย์


สาระที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อ คือ ครูอาจารย์และผู้นำทางการศึกษา สามารถดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ที่ตนลงแรงเพียงเล็กน้อย แต่ก่อผลยิ่งใหญ่ต่อตัวนักเรียนได้ โดยที่ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ เน้น “ผลยิ่งใหญ่” เชิงวิชาความรู้ ที่จริงยังมีผลยิ่งใหญ่ในเชิงการสร้างคุณลักษณะหรือบุคลิก และการสร้างทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่อาจยิ่งใหญ่กว่าผลการเรียนวิชา ที่ครูอาจารย์และผู้นำการศึกษาสามารถใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตน เอื้อ “ผลยิ่งใหญ่” ให้แก่ศิษย์ได้


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้