ผนึกกำลังเด็กดี - ผู้ใหญ่ใจดี จัดงาน "เทศกาลเยาวชนภาคเหนือ" ครั้งที่ 1
ได้ผลดีตามคาด ผู้ใหญ่ตระหนักถึงพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน

 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายคนทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด นำโดยมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ตลอดจนภาคีเครือข่ายจากส่วนกลาง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อชาวบ้าน สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งสิ้น 23 องค์กรได้ร่วมกันจัดงาน "เทศกาลเยาวชนภาคเหนือ" (Northern Youth Festival) ขึ้น  ภายใต้แนวคิด "จุดชนวน" สืบทอด สานพลัง สร้างสุข โดยมีเยาวชนแกนนำในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 300 คนวัตถุประสงค์ของงานเพื่อต้องการสนับสนุนการทำงานของเยาวชนในเขตภาคเหนือ ทั้งขบวนของคนทำงานที่เป็นพี่เลี้ยงเยาวชน และแกนนำเยาวชนในทุกระดับ ให้เกิดการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน งานนี้นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้แล้ว ยังเป็นพื้นที่หนึ่งในการแสดงพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยในเขตภาคเหนือให้ผู้ใหญ่ใจดีจากภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและก้าวเข้ามามีส่วนหนุนเสริมพลังสร้างสรรค์นี้ต่อไปด้วย