หนังสือพลังแห่งวัยเยาว์

                      

                                     

Download ได้ที่ : https://goo.gl/td8Ycp

หนังสือพลังแห่งวัยเยาว์ มุ่งแสดงให้เห็นว่า วัยเยาว์ของเด็กเล็กมีพลังและคุณค่าในตัวของมันเอง บุคคลสำคัญยิ่งใน "การดูแลและพัฒนา" เด็กเล็กคือพ่อแม่และครูเด็กเล็กนั่นเอง

หนังสือ “พลังแห่งวัยเยาว์” ที่ถูกแปลและเรียบเรียงขึ้นโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จากหนังสือ The Importance of Being Little : What Young Children Really Need from Grownups โดย Ericka Christaki ได้นำพาผู้ใหญ่เข้าไปรับรู้ถึงโลกภายในของเด็กตัวเล็กๆที่มักจะสร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้ใหญ่ตัวโตๆ อยู่เสมอ แล้วก็ยังมีความ “ไม่รู้” อีกหลายสิ่งในตัวเด็กที่ชวนให้สืบค้นกันต่อไป

­

หนังสือเล่มนี้ทำให้ได้รู้ลึกถึงชีวิตในวัยเยาว์ที่เปี่ยมด้วยพลังของการเรียนรู้และการเติบโตที่อยู่ภายในของเด็ก พลังชีวิตของเด็กเป็นดุจศักยภาพของต้นอ่อนในเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่พร้อมจะงอกงาม และจะน่าเสียดายยิ่งหากความไม่รู้และความคาดหวังที่ผิดทางของผู้ใหญ่มาบั่นทอนพลังชีวิตของเด็ก แทนที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนศักยภาพที่มีในตัวเด็กได้เติบโตงอกงาม


ด้วยวิธีการแปลที่คัดสรรสาระสำคัญ เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของไทย ประกอบการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้แปลที่เปี่ยมด้วยมุมมองของผู้รู้ที่ผ่านโลกมานานด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เมื่ออ่านแล้วจึงเกิดข้อคิดอันเป็นประโยชน์ และเกิดอรรถรสยิ่งกว่าการอ่านจากตัวหนังสือที่ผ่านการแปลเท่านั้น อีกทั้งการเลือกใช้ถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ จะมีลักษณะ “บอกตรงๆ ชัดเจน” ทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่ทำให้ ตัวหนังสือ เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมต่อความคิดของผู้เขียนสู่ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือแปล

การอ่าน “พลังแห่งวัยเยาว์” ไม่สามารถที่จะอ่านแบบรวดเดียวจบได้ เพราะแต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า ทำให้ต้องสะดุดและหยุดคิดถึงสิ่งที่ทำ สิ่งที่เป็นอยู่ และสิ่งที่ส่งผลต่อเด็ก การหยิบยกประเด็นและมุมมองต่อเด็กมีความละเอียดลึกซึ้งชวนติดตาม บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่กำลังพยายามทำให้ดีขึ้น แต่ก็อีกหลายเรื่องเหลือเกิน สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อเด็ก กลับย้อนแย้งกับสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ นักการศึกษากำลังกระทำต่อเด็ก สิ่งที่พยายามทำด้วยความหวังดีกลับกลายเป็นความยุ่งยากซับซ้อนทำให้ยิ่งห่างไกลจากผลลัพธ์ที่ต้องการ ในหนังสือเล่มนี้ได้ ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพยายามสร้างมาตรฐานที่เต็มไปด้วยตัวชี้วัด หลักสูตรที่แข็งตัว การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยลดทอนพื้นที่ของการสร้างสัมพันธภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า การปกปอ้ งเดก็ มากเกนิ ไป การออกแบบทดสอบ แบบฝึกที่ซ้อนเพื่อสร้างความเก่งให้เด็กเหล่านี้ล้วนเป็นกับดักที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด เรียกได้ว่า “อ่านไปก็เจ็บจี๊ดๆ ไป”

แน่นอนว่าหนังสือที่ได้รับการเลือกสรรมาแปลและเรียบเรียงจากผู้แปลท่านนี้ ก็รับประกันถึงคุณภาพของหนังสือ และเมื่ออ่านแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่คุณค่าของหนังสือและเจตนารมณ์ของท่านผู้แปลคงมิได้มีไว้เพื่อให้ผู้อ่านอ่านแล้วรู้สึกว่า “ดีจัง” ด้วยไม่ได้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลง สู่ชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก หากแต่ว่าขณะอ่านได้คิดได้วิเคราะห์ตามไปด้วย รวมถึงได้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ ประเด็นในหนังสือจะกระตุ้นเร้าให้เกิดความคิด แรงใจ และสำนึกรับผิดชอบต่อเด็ก และหาหนทางที่จะสร้าง “โอกาส” ให้เด็กได้คงรักษาและเสริม “พลังแห่งวัยเยาว์” ตามแต่ภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนที่มีต่อเด็ก ทำให้ตระหนักว่างานพัฒนาเด็กเป็นเรื่องของทุกคน เพราะทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมของเด็ก ย่อมมีอิทธิพลต่อเด็กทั้งสิ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ พลังแห่งวัยเยาว์

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้