หนังสือ "ศิลปะสร้างสุข" โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

­

ความเข้าใจและวิถีทางของศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

หนังสือ “ศิลปะสร้างสุข” นี้ เป็นหนังสือที่เก็บเกี่ยวและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ “ศิลปะสร้างสุข” (ในช่วงปี 2553-2558) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา โดยครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ได้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร “ศิลปะ” ที่นำเอาศาสตร์และศิลป์เข้ามาผสมผสาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยการใช้ศิลปะและดนตรีเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาครูต้นแบบของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ให้สามารถวางแผนและออกแบบกิจกรรมได้ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ และขยายผลออกไปยังโรงเรียนกลุ่มปัญญานุกูล 19 แห่งทั่วประเทศ

DOWNLOAD ฟรีได้ที่ : http://bit.ly/2BEDV3A

เนื้อหาในหนังสือ “ศิลปะสร้างสุข” ไม่เพียงแต่จะนำไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น พ่อแม่ ครู และผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กเล็กยังสามารถนำแนวคิด รูปแบบกิจกรรม และข้อสังเกต ของผู้เชี่ยวชาญ ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับเด็กปกติในความดูแล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจผ่านงานศิลปะและดนตรีได้ด้วยตนเอง 

­

VDO ประกอบ หนังสือ "ศิลปะสร้างสุข"


ศิลปะสร้างสุข EP 01 : Introduction to Curative Education

การศึกษาบำบัดเป็นการทำงานแบบองค์รวมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งครูสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองผ่านเด็กทุกๆ คนที่ทำงานด้วย ครูจึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ของตนเอง ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และทักษะการสังเกต เพื่อเติบโตและเรียนรู้ร่วมกันไปกับเด็ก

­


ศิลปะสร้างสุข EP 02 : Activities for the Classroom

ครูสามารถช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ด้วยการดูแลอย่างพิเศษ ทั้งในแง่ความคิด ความรู้สึก และทางการกระทำ ด้วยการให้แบบฝึกหัดทางการรับรู้ที่จัดมาอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยเฉพาะการฝึกผัสสะทั้ง 3 คือ การสัมผัส(touch) ความสมดุล(balance) และการเคลื่อนไหว (movement)

­


ศิลปะสร้างสุข EP 03 : ดนตรีเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย สเตฟาน คูเนอร์

ดนตรีเป็นเครื่องมือที่ดีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะได้แสดงความรู้สึกภายใน แสดงตัวตน หรือเรื่องบางอย่างที่อยากจะแสดงออก ส่งออกมาผ่านดนตรี จังหวะ เสียงสูงต่ำ การเคลื่อนไหว ...ดนตรีบำบัดเป็นการพาเด็กออกจากโลกของเขามาสู่โลกภายนอกด้วยความสนุกสนาน มีความสุข และให้เด็กต้องหยุดคิด สังเกต และทำความเข้าใจอย่างช้าๆ

­


ศิลปะสร้างสุข EP 04 : บทฝึกหัดในกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย สเตฟาน คูเนอร์

แทนการบอกให้เด็กทำตามครูด้วยคำพูด ดนตรีและจังหวะเป็นกิจกรรมที่ครูเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ฝึกผัสสะ (Sense) ทั้ง 3 คือ การสัมผัส(touch) ความสมดุล(balance) และการเคลื่อนไหว (movement) ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงตัวเองไปกับเครื่องดนตรี และคนอื่นๆ ที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะได้แสดงออกอย่างมีความสุข