หนังสือ "ศิลปะสร้างสุข" โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

­

ความเข้าใจและวิถีทางของศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

หนังสือ “ศิลปะสร้างสุข” นี้ เป็นหนังสือที่เก็บเกี่ยวและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ “ศิลปะสร้างสุข” (ในช่วงปี 2553-2558) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา โดยครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ได้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร “ศิลปะ” ที่นำเอาศาสตร์และศิลป์เข้ามาผสมผสาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยการใช้ศิลปะและดนตรีเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาครูต้นแบบของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ให้สามารถวางแผนและออกแบบกิจกรรมได้ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ และขยายผลออกไปยังโรงเรียนกลุ่มปัญญานุกูล 19 แห่งทั่วประเทศ

DOWNLOAD ฟรีได้ที่ : http://bit.ly/2BEDV3A

เนื้อหาในหนังสือ “ศิลปะสร้างสุข” ไม่เพียงแต่จะนำไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น พ่อแม่ ครู และผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กเล็กยังสามารถนำแนวคิด รูปแบบกิจกรรม และข้อสังเกต ของผู้เชี่ยวชาญ ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับเด็กปกติในความดูแล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจผ่านงานศิลปะและดนตรีได้ด้วยตนเอง 

­

­

­

­

­