หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

                                      

Download หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก ได้ที่นี่

หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก เล่มนี้ เขียนจากการตีความ หนังสือ A World-Class Education: Learning from International  Models of Excellence and Innovation (2012) ซึ่งเขียนโดยVivien Stewart โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชได้ตีความเป็นตอน ๆ ลงบล็อก Gotoknow.org ในชุดการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (https://www.gotoknow.org/posts/tags/การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก) รวม 10 ตอน แล้วรวมเล่มปรับปรุงเป็นหนังสือเล่มนี้โดยทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งมีการเขียนเล่าประสบการณ์จากการทำงานสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล เข้าไปเป็นบทสุดท้าย เพื่อเล่าการดำเนินการตามหลักการในหนังสือ สู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงของบริบทไทย

หนังสือเสนอตัวอย่างระบบการศึกษาของ 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, เซี่ยงไฮ้ (จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกันและมีวิธีดำเนินการแตกต่างกันไปตามบริบทของตน แต่ก็มีมาตรการสำคัญที่ทั้ง 5 ประเทศใช้เหมือน ๆ กัน 8 ประการคือ
(1) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ
(2) กำหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย
(3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม
(4) ครูและผู้นำการศึกษาคุณภาพสูง
(5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ
(6) แนวทางการจัดการและระบบรับผิดรับชอบที่สะท้อนผลลัพธ์ที่ผู้เรียน
(7) นักเรียนมีแรงจูงใจต่อการเรียนสูง
(8) มุ่งเรียนเป็นพลโลก และเพื่ออนาคต

­

หนังสือเล่มนี้มีผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาไทย 3 ท่านเขียนคำนิยมให้ คือ

  1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
  2. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
  3. รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์


หนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย สู่เป้าหมายพลเมืองไทยคุณภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-937-9901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้