หนังสือ โรงเรียนเป็นชุมชนเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

­

ชื่อหนังสือ “โรงเรียนเป็นชุมชนเรียนรู้” สื่อว่า หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาไทยอยู่ที่การหนุนให้โรงเรียนเป็นชุมชนเรียนรู้ ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า SLC – School as Learning Community โดยมีเครื่องมือหลักคือ การศึกษาชั้นเรียน (LS - Lesson Study)โดยมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูผ่านการสานเสวนาและการสะท้อนคิด เพื่อไปสู่เป้าหมายสำคัญ นั่นคือ การเปลี่ยนขาด (transform) โรงเรียนให้เป็นชุมชนเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ การเรียนรู้ของนักเรียน

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบันทึกการตีความของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จากหนังสือ ๒ เล่ม คือ Lesson Study and Schools as Learning Communities : Asian School Reform in Theory and Practice (2019) และ Lesson Study Communities : Increasing Achievement With Diverse Students (2007) เหมาะเป็นเครื่องมือแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเกื้อหนุนให้นักเรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้