ชุดหนังสือไตรภาค "การเรียนรู้ 'ขั้นสูง'จาก ประสบการณ์" เล่ม 1-3

ดาวโหลดฟรี!!! หนังสือชุด ไตรภาค "การเรียนรู้ ขั้นสูง่' จาก ประสบการณ์" 

­

เล่มที่ 1

1. "การเรียนรู้ 'ขั้นสูง'จาก ประสบการณ์"เล่มที่ 1 (ภาคทฤษฎี) เรียนรู้สู่หัวใจที่ดีงาม (ดาวโหลด) Kolb's Experiential Learning Cycle วงจรยกระดับการเรียนรู้ (Spiral Effect) คู่มือการนำไปใช้ สำหรับผู้บริหาร โค้ช ครู สู่นักเรียน

เล่มที่ 2

­2."การเรียนรู้ 'ขั้นสูง'จาก ประสบการณ์"เล่มที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ทำจริง-เรียนจริง จนรู้แจ้ง(ดาวโหลด) Kolb's Experiential Learning Cycle วงจรยกระดับการเรียนรู้ (Spiral Effect) คู่มือการนำไปใช้ สำหรับผู้บริหาร โค้ช ครู สู่นักเรียน


เล่มที่ 3

3."การเรียนรู้ 'ขั้นสูง'จาก ประสบการณ์"เล่มที่ 3 มองนอก ออกแบบใน(ดาวโหลด) Kolb's Experiential Learning Cycle วงจรยกระดับการเรียนรู้ (Spiral Effect) คู่มือการนำไปใช้ สำหรับผู้บริหาร โค้ช ครู สู่นักเรียน


    ­