หนังสือ Young active citizen

การที่เยาวชนคนหนึ่งได้เรียนรู้เพื่อรู้จักศักยภาพของตนเอง ทำงานเป็น วางแผนได้ ทำงานกับผู้อื่นได้ และสามารถอดทนสู้สิ่งที่ยากเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายได้ ฯลฯ เหล่านี้มีความหมายอย่างมากต่อคนคนหนึ่งที่กำลังจะ เติบใหญ่ไปเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตนเอง และเผื่อแผ่ต่อสังคมรอบข้างได้ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีภารกิจหลัก ในการดำเนินงานเพื่อเปิดพื้นที่ (Platform) ให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง และได้ ริเริ่มโครงการพัฒนาพลเมืองเยาวชน (Young Active Citizen) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ การดำเนินงานกว่าเก้าปี เราพบว่าแนวคิด (Program Concept) และการ ออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) ของโครงการได้สร้างการเติบโตของ เยาวชนได้อย่างแท้จริง จึงตั้งใจสกัดความรู้มารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ด้วย ปรารถนาจะส่งต่อความรู้นี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

มูลนิธิสยามกัมมาจลขอขอบคุณองค์กรพัฒนาเอกชนทุกแห่งที่ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ในครั้งนี้ ในฐานะองค์กรปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนในระดับ จังหวัด ได้แก่ สงขลาฟอรั่ม ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ศรีสะเกษ น่าน ลำพูน ตรัง สุราษฎร์ธานี สตูล และโพธิวิชชาลัย วิทยาเขต จังหวัดตาก รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ที่มี ความหมายกับบุตรหลานของเราต่อไป

ดาวน์โหลด: (final)YoungActiveCitizen-Layout.pdf