เครื่องมือประเมินความพร้อมในการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร

มูลนิธิสยามกัมมาจลได้กำหนดให้มีการออกแบบ แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร เพื่อให้ครูสามารถนำเครื่องมือประเมินความพร้อม วัดทักษะของนักเรียนในชั้น ป.1 - ม.3 และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

     ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนผ่านการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน

ประเมินทำไม

ขั้นตอนการประเมิน

-----------------------------------------------------------------------------

วิธีการกรอกคะแนน

-----------------------------------------------------------------------------

วิธีการวิเคราะห์ผล

Download ไฟล์การวิเคราะห์ผลการประเมิน

-----------------------------------------------------------------------------

­

ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.1 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.1 ชุด 1

บัตรคำ ป.1 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.1 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.1 ชุด 2

บัตรคำ ป.1 ชุด2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.2 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.2 ชุด 1

บัตรคำ ป.2 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.2 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.2 ชุด 2

บัตรคำ ป.2 ชุด 2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.3 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.3 ชุด 1

บัตรคำ ป.3 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.3 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.3 ชุด2

บัตรคำ ป.3 ชุด 2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.4 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.4 ชุด 1

บัตรคำ ป.4 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.4 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.4 ชุด 2

บัตรคำ ป.4 ชุด 2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.5 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.5 ชุด 1

บัตรคำ ป.5 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.5 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.5 ชุด 2

บัตรคำ ป.5 ชุด 2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.6 ชุด 1

โครงสร้างแบบประเมิน ป.6 ชุด 1

บัตรคำ ป.6 ชุด 1
แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ป.6 ชุด 2

โครงสร้างแบบประเมิน ป.6 ชุด 2

บัตรคำ ป.6 ชุด2
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ม.1

โครงสร้างแบบประเมิน ม.1

บัตรคำ ม.1
 
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ม.2

โครงสร้างแบบประเมิน ม.2

บัตรคำ ม.2
 
     

แบบบันทึกคะแนนและการวิเคราะห์ ES ม.3

โครงสร้างแบบประเมิน ม.3

บัตรคำ ม.3
 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : 

นางสาวรัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ (ดิว)

EMAIL : Rattanaphon@scbf.or.th