ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

โรงเรียน ลาซาลจันทบุรีฯ มีจุดเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาของผู้บริหารที่มีต่อศาสนาและมีต่อพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูที่มีความเชื่อมั่นในผู้บริหารจึงพร้อมใจให้ความร่วมมือ